KSIĄŻKI

Kontakt/contact: info [at] fundacjanobiscum.eu

🇵🇱 “Śladami żydowskich artystów miasta Płocka”

Przewodnik Śladami żydowskich artystów miasta Płocka autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej opublikowany przez Fundację Nobiscum dzięki dofinansowaniu Miasta Płock przedstawia sylwetki ponad 50 artystek i artystów, a także ścieżki, jakimi podążali pracując i tworząc w mieście.

Publikacja będzie dostępna nieodpłatnie w siedzibie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, przy Starym Rynku 8, od wtorku, 5 września do wyczerpania nakładu.

Premiera: 5 września 2023

Język: polski/angielski

ISBN: 978-83-965333-5-7

🇬🇧 “In the footsteps of Jewish artists from Płock”

The guidebook “In the footsteps of Jewish artists from Płock” by Gabriela Nowak-Dąbrowska, published by the Nobiscum Foundation thanks to the co-funding of the City of Płock, presents profiles of over 50 artists, as well as the paths they followed while working and creating in the city.

The publication will be available free of charge at the seat of the Płock Local Tourist Organization, at 8 Old Market Square, from Tuesday, September 5, while supplies last.

Premiere: 5 September 2023

Language: Polish/English

ISBN: 978-83-965333-5-7

 

🇵🇱 Żydowskie kobiety przedwojennego Płocka. Część I”

Pełne energii, siły, pasji i determinacji kobiety od zawsze odgrywały ważną rolę w dziejach Płocka. Wiele z nich nadal może być niezwykle inspirująca dla kolejnych pokoleń dziewcząt i kobiet. Także my, jako Fundacja Nobiscum, staramy się przywracać pamięć o kobietach – Żydówkach związanych z Płockiem.

Publikacja autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej powstała na podstawie materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Płocku oraz informacji zawartych w teczkach osobowych studentów w zbiorach Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego. Mamy nadzieję, że pozwoli ona odzyskać zapomniane kobiece historie naszego miasta, przybliży przedwojenne mieszkanki Płocka żydowskiego pochodzenia, a także zachęci do spacerów ich śladami. W części pierwszej prezentujemy sylwetki 10 kobiet. To, co je łączy, to odwaga i poświęcenie oraz zaangażowanie na różnych polach w obliczu wojny polsko-bolszewickiej.

Publikacja jest już dostępna w sprzedaży w cenie 15 zł w Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (Stary Rynek 8) oraz wysyłkowo w Fundacji Nobiscum (kontakt: info@fundacjanobiscum.eu)

Premiera: 29 sierpnia 2023

Język: polski

ISBN: 978-83-965333-4-0

🇬🇧 “Jewish women of pre-war Płock. Volume I”

Full of energy, strength, passion and determination, women have always played an important role in the history of Płock. Many of them can still be extremely inspiring for the next generations of girls and women. We, as the Nobiscum Foundation, are also trying to restore the memory of Jewish women associated with Płock.

The publication by Gabriela Nowak-Dąbrowska was created on the basis of archival materials stored in the State Archives in Płock and information contained in students’ personal files in the collection of the Archives of the University of Warsaw. We hope that it will allow us to recover the forgotten female stories of our city, bring the pre-war Jewish residents of Płock closer to us, and encourage us to walk in their footsteps. In the first part, we present 10 women. What they have in common is courage, dedication and commitment in various fields in the face of the Polish-Bolshevik war.

The publication is now available for sale for 15 PLN at the Płock Local Tourist Organization (8 Old Market Square) and by mail order at the Nobiscum Foundation (contact: info@fundacjanobiscum.eu)

Premiere: 29 August 2023

Language: Polish

ISBN: 978-83-965333-4-0

 

🇵🇱 “Searching for roots. The Weizman and Scheiner families”

Książka “Searching for roots. The Weizman and Scheiner families” autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej i Ewy Błyskowskiej stanowi efekt kwerendy genealogicznej oraz wspólnej pracy nad odkrywaniem historii związanej m.in. z Wyszogrodem, Płockiem i Warszawą rodziny Weizmanów oraz Scheinerów, których korzenie sięgają Stanisławowa i Lwowa. Jak pisze Ewa Błyskowska we wstępie do książki:

Niniejsza publikacja, którą chciałabym zadedykować pamięci moich Rodziców, a także moim Dzieciom i Wnukom, stanowi zebranie tekstów powstałych w latach 2013-2014, częściowo uzupełnionych. Od blisko dwustu lat moją rodzinę ze strony Mamy skomplikowane i trudne losy prowadziły z Wyszogrodu i Drobina, przez Płock, Warszawę aż do Tel Awiwu, Brukseli i Londynu oraz Nowego Jorku. Rodzina mojego Taty wywodzi się z Ukrainy, gdzie ciężkie losy rzuciły ocalałych ze Stanisławowa, przez Lwów do Tel Awiwu,Warszawy, Szczecina, Nowego Jorku i Montevideo. Myślę, że potomkowie dużej rodziny z Mazowsza gdzieś jeszcze żyją, że „nie wszystko się spaliło”, a dalsze poszukiwania naprowadzą nas jeszcze na nowe odkrycia.

Książka została wydana w języku angielskim, dzięki środkom własnym Fundacji Nobiscum oraz wsparciu naszej przyjaciółki i współautorki publikacji – Ewy Błyskowskiej, w limitowanym nakładzie 25 sztuk. Publikacja nie jest dostępna w sprzedaży.

Premiera: sierpień 2023

Język: angielski

ISBN: 978-83-965333-3-3

🇬🇧 “Searching for roots. The Weizman and Scheiner families”

The book “Searching for roots. The Weizman and Scheiner families” by Gabriela Nowak-Dąbrowska and Ewa Błyskowska is the result of genealogical research and joint work on discovering the history of the Weizman and Scheiner families related to, among others, Wyszogród, Płock and Warsaw, with their roots going as far as to Stanisławów and Lviv. As Ewa Błyskowska writes in the introduction to the book:

This publication, which I would like to dedicate to the memory of my parents, as well as to my children and grandchildren, is a collection of texts written in 2013-2014, partially supplemented. For nearly two hundred years, my mother’s family has had a complicated and difficult life in Wyszogród, Drobin, Płock and later in Warsaw, Tel Aviv, Brussels, and London. My father’s family came from Ukraine, where Fate has dispersed the survivors from Stanisławów, and Lviv to Tel Aviv, Warsaw, Szczecin, New York and Montevideo. I think that some descendants of our large family from Mazovia are still alive somewhere, that “not everything burned down” and further research will lead us to new discoveries.

The book was published in English, thanks to the Nobiscum Foundation’s own funds and the support of our friend and co-author of the publication – Ewa Błyskowska, in a limited edition of 25 copies. The publication is not available for sale.

Premiere: August 2023

Language: English

ISBN: 978-83-965333-3-3

🇵🇱 “XVIII i XIX-wieczne rysunki architektoniczne i plany Płocka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych”

Publikacja autorstwa Piotra Gryszpanowicza “XVIII i XIX-wieczne rysunki architektoniczne i plany Płocka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych” prezentuje cały materiał rysunkowy dotyczący Płocka zachowany w zbiorach AGAD. Prezentację rysunków ze zbiorów Archiwum poprzedza omówienie przez autora zagadnienia urbanizacji miasta Płocka na przełomie XVIII i XIX wieku. Książka stanowi cenny materiał dla wszystkich osób zainteresowanych architekturą i urbanistyką Płocka, w tym regionalistów, historyków sztuki oraz konserwatorów zabytków.

Książka jest dostępna w sprzedaży w siedzibie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (Dom Darmstadt, Stary Rynek 8) oraz wysyłkowo – bezpośrednio w Fundacji Nobiscum (kontakt w sprawie wysyłkowej sprzedaży książki: info@fundacjanobiscum.eu)

Premiera: 9.03.2023

Język: polski

ISBN: 978-83-965333-1-9

🇬🇧 “18th and 19th century architectural drawings and plans of Płock in the collection of the Central Archives of Historical Records”

The publication by Piotr Gryszpanowicz “18th and 19th-century architectural drawings and plans of Płock in the collection of the Central Archives of Historical Records” presents all the drawings concerning Płock preserved in the collection of AGAD. The presentation of drawings from the Archive collection is preceded by the author’s discussion of the urbanization of the city of Płock at the turn of the 18th and 19th centuries. The book is valuable material for all those interested in the architecture and urban planning of Płock, including regionalists, art historians and conservators of monuments.

The book is available for sale locally at the Płock Local Tourist Organization (8 Old Market Square) and by mail order – directly at the Nobiscum Foundation (contact for mail order of the book: info@fundacjanobiscum.eu)

Premiere: March 9, 2023

Language: Polish

ISBN: 978-83-965333-1-9

🇵🇱 “Mała księga imion”

“Mała księga imion” to publikacja dedykowana dzieciom płockiego getta, zarazem próba wydobycia z niepamięci imion najmłodszych ofiar terroru okupanta niemieckiego w czasie II wojny światowej. Brutalnie pozbawione dzieciństwa, odarte z poczucia bezpieczeństwa, siłą wyrwane z własnych domów, stały się, jak wspominał po latach Kuba Guterman, „wspólnikiem paraliżującego strachu i przygnębiającej troski o jutro”. Dzieci stały się bezbronnymi ofiarami oraz świadkami wszechobecnego głodu, chorób i śmierci. Zimą 1941 roku, podczas likwidacji płockiego getta, niektóre z nich, w tym niemowlęta, zostały bestialsko zamordowane. Dzieci ginęły w obozie przejściowym w Działdowie, w warszawskim getcie, w Treblince, w Auschwitz. Publikacja jest wynikiem kwerendy przeprowadzonej w zasobie archiwalnym Archiwum Państwowego w Płocku. Na podstawie materiałów źródłowych udało nam się ustalić imiona 1680 dzieci, które znalazły się w ponad 6-tysięcznej grupie więźniów płockiego getta.

Publikacja powstała w ramach wydarzeń upamiętniających likwidację płockiego getta w 2023 roku. Zebrane imiona dzieci zostały uroczyście odczytane 1 marca na cmentarzu żydowskim przy ulicy Mickiewicza. Podczas spotkania zostały także złożone na pomniku ofiar Holokaustu symboliczne kamyki z imionami dzieci, przygotowane przez Fundację Nobiscum i młodzież z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego w Płocku, pod kierunkiem Moniki Niedźwieckiej.

Książka została wydana w limitowanym nakładzie 100 sztuk i nie jest dostępna w sprzedaży.

Premiera: 17.02.2023

Język: polski/angielski

ISBN: 978-83-965333-2-6

🇬🇧 “The Little Book of Names”

“The Little Book of Names” is a publication dedicated to the children of the Płock ghetto, and at the same time an attempt to bring back from oblivion the names of the youngest victims of the German terror during World War II. Brutally deprived of their childhood and a sense of security, forcibly torn from their homes, they became, as Yaakov Guterman recalled years later, “a witness of paralyzing fear and depressing concern for tomorrow.” Children have become helpless victims and witnesses of ubiquitous hunger, disease and death. In the winter of 1941, during the liquidation of the Płock ghetto, some of them, including infants, were brutally murdered. Children died in the transit camp in Działdowo, in the Warsaw Ghetto, in Treblinka, in Auschwitz. The publication is the result of research conducted in the archival resources of the State Archives in Płock. Based on the source materials, we were able to determine the names of 1,680 children who were among the 6,000-strong group of prisoners of the Płock ghetto.

The publication was created as part of the events commemorating the liquidation of the ghetto of Płock in 2023. The children’s names were solemnly read on March 1 at the Jewish cemetery at Mickiewicza Street. During the meeting, symbolic pebbles with the names of children, prepared by the Nobiscum Foundation and young people from the Ludwik Krzywicki Economic and Merchant School Complex in Płock, under the direction of Monika Niedźwiecka.

The book was published in a limited edition of 100 copies and is not available for sale.

Premiere: February 17, 2023

Language: Polish/English

ISBN: 978-83-965333-2-6

 

🇵🇱 “Rachmonim bnei rachmonim. Płoccy Żydzi, dobroczynność i filantropia”

14 listopada 2022 roku to data premiery najnowszej publikacji wydanej przez Fundację Nobiscum – książki “Rachmonim bnei rachmonim. Płoccy Żydzi, dobroczynność i filantropia” autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej.

Licząca 340 stron publikacja stanowi prezentację wybranych inicjatyw podejmowanych przez płockich Żydów od XIX wieku do czasów powojennych, a także postaci żydowskich dobroczyńców, filantropów, ludzi niepospolitych, bezinteresownie działających dla dobra swojej społeczności. Podstawę źródłową książki stanowią archiwalia przechowywane w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku, w tym Akta miasta Płocka, Akta stanu cywilnego wyznania mojżeszowego gminy wyznaniowej Płock oraz zespół archiwalny Rada Opieki Społecznej Guberni Płockiej. Uzupełnieniem archiwaliów jest prasa, w tym tygodnik “Izraelita” wydawany w latach 1866-1912 w Warszawie.

Książka została wydana w związku z przypadającą w 2022 roku 150. rocznicą powstania Szpitala Żydowskiego im. Izaaka Fogla oraz 120. rocznicą rozpoczęcia działalności przez Żydowskie Towarzystwo Dobroczynności. Publikacją tą chcemy przypomnieć współczesnym mieszkańcom naszego miasta sylwetki żydowskich aktywistów, których działania mogą być nadal inspirujące dla wszystkich, którym bliski jest etos społecznikostwa. Jest to zarazem kolejna książka fundacji, będąca próbą przywrócenia pamięci o społeczności żydowskiej Płocka, której dzieje sięgają 1237 roku.

Książka została wydana dzięki środkom własnym Fundacji Nobiscum i wsparciu naszych darczyńców – Arie Fuksa oraz Michaela Fuksa – w pierwszym, limitowanym nakładzie 100 sztuk. Dostępna będzie w cenie 45 zł począwszy od 14 listopada w siedzibie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (Dom Darmstadt, Stary Rynek 8) oraz wysyłkowo – bezpośrednio w Fundacji Nobiscum (kontakt w sprawie wysyłkowej sprzedaży książki: info@fundacjanobiscum.eu)

Premiera: 14.11.2022

Język: polski

ISBN: 978-83-965333-0-2

🇬🇧 “Rachmonim bnei rachmonim. Charity and philanthropy of Płock Jews” (Polish edition)

November 14, 2022 is the date of the premiere of the latest book published by the Nobiscum Foundation – “Rachmonim bnei rachmonim. Charity and philanthropy of Płock Jews” by Gabriela Nowak-Dąbrowska.

The 340-page publication is a presentation of selected initiatives undertaken by the Jews of Płock from the 19th century to the post-war period, as well as Jewish benefactors, philanthropists, extraordinary people who selflessly acted for the good of their community. The sources of the book are the archival materials stored in the State Archives in Płock, including the documents of the town of Płock, files of the Płock Jewish religious community and the archival document set of the Social Welfare Council of the Płock Governorate. These sources are supplemented by the press information, including the weekly “Izraelita” published in the years 1866-1912 in Warsaw.

The book was published in connection with the 150th anniversary of the founding of the Izaak Fogel Jewish Hospital in 2022 and the 120th anniversary of the establishment of the Jewish Charity Society. With this publication, we want to remind the contemporary residents of our city about Jewish activists, whose work can still be inspiring for all those who are close to the ethos of social activism. It is also another book of the foundation, which is an attempt to commemorate the Jewish community of Płock, the history of which dates back to 1237.

The book was published thanks to the Nobiscum Foundation’s own funds and the support of our donors – Arie Fuks and Michael Fuks – in the first limited edition of 100 copies. It will be available at the price of 45 PLN starting from November 14 locally at the Płock Local Tourist Organization (8 Old Market Square) and by mail order – directly at the Nobiscum Foundation (contact for mail order of the book: info@fundacjanobiscum.eu)

Please note that this is the Polish edition of the book. The English edition is scheduled for the first months of 2023.

Premiere: 14.11.2022

language: Polish

ISBN: 978-83-965333-0-2

 

🇵🇱 Przewodnik “Śladami płockich Żydów” [edycja 2022]

Druga edycja przewodnika autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej opublikowana przez Fundację Nobiscum dzięki dofinansowaniu Miasta Płock.

Pierwsze wydanie przewodnika „Śladami płockich Żydów” ukazało się w 2019 roku, również dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka. Liczący 500 sztuk nakład wyczerpał się wtedy w rekordowym tempie. Publikacja Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej uświadomiła nam jak ważne jest przedstawienie historii płockiej społeczności żydowskiej przez pryzmat miejsc i postaci w przystępnej formie przewodnika. O publikację pytali płocczanie, a także osoby z całego świata, w tym duże grono potomków płockich Żydów. W tym roku publikujemy zatem drugą edycję książki – znacząco rozszerzoną, zawierającą nowe, ustalone w ciągu kilkuletniej pracy Autorki informacje, a także wykonane specjalnie dla tego wydawnictwa fotografie oraz kody QR, pod którymi kryją się dodatkowe treści wideo, informacje i grafiki.

Społeczność żydowska, współtworząca historię Płocka przez ponad 700 lat, pozostawiła po sobie wiele obiektów obecnych w przestrzeni miasta do dziś, choć nie zawsze tak czytelnie powiązanych ze swoją przeszłością, jak budynki małej synagogi czy mykwy. Znajdziemy je w obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej, obejmującej ulicę Szeroką (dzisiejsza ulica Kwiatka), Więzienną (Sienkiewicza), Ostatnią, Jerozolimską, Synagogalną, Bielską, Tylną i Niecałą, ale także przy najbardziej reprezentacyjnych ulicach miasta – Tumskiej, Grodzkiej oraz przy Starym Rynku. To tu znajdowały się domy, siedziby organizacji, sklepy, zakłady rzemieślnicze i przedsiębiorstwa płockich Żydów. W niniejszej publikacji takich miejsc jest ponad 50, co wybitnie świadczy o wkładzie w rozwój miasta wniesionym przez jego społeczność żydowską.

Dwujęzyczny, polsko-angielski przewodnik będzie dostępny nieodpłatnie w siedzibie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (Stary Rynek 8) począwszy od niedzieli, 28 sierpnia 2022 r.

Premiera: 28.08.2022

Język: polski/angielski

ISBN: 978-83-951811-8-4

🇬🇧 The guidebook “In the footsteps of Płock Jews” [2022 edition]

The second edition of the guidebook by Gabriela Nowak-Dąbrowska published by the Nobiscum Foundation thanks to funding received from the City of Płock.

The first edition of “In the footsteps of Płock Jews” was published in 2019, also thanks to the funding of the City of Płock. The edition of 500 copies was then distributed in record time. The publication by Gabriela Nowak-Dąbrowska made us realize how important it is to present the history of the Płock Jewish community through the prism of places and people in an accessible form of a guide. People from Płock, as well as from all over the world, including a large group of the descendants of Płock Jews, asked about the book. This year we are publishing the second edition of the book – significantly expanded, containing new information, determined over the course of several years of the author’s work, as well as photographs and QR codes made especially for this publication, containing additional video content, information and graphics.

The Jewish community, which has been contributing to the history of Płock for over 700 years, has left behind many objects present in the city space to this day, although not always as clearly related to their past as the buildings of the small synagogue or the mikveh. We can find them within the former Jewish district, including Szeroka (today’s Kwiatka), Więzienna (Sienkiewicza), Ostatnia, Jerozolimska, Synagogalna, Bielska, Tylna and Niecała streets, but also on the most representative streets of the city – Tumska, Grodzka and the Old Market Square. They housed private residences, shops, workshops and businesses of Płock Jews. In this book, there are over 50 such places, which is an outstanding testimony to the contribution made by the Jewish community to the development of the city.

The bilingual, Polish-English guidebook will be available free of charge at the Płock Local Tourist Organization (8 Old Market Square) from Sunday, August 28, 2022.

Premiere: 28.08.2022

Language: Polish/English

ISBN: 978-83-951811-8-4

🇵🇱 “Searching for roots. The Winogron family of Płock”

Pierwsza książka z anglojęzycznego cyklu wydawanego w limitowanych nakładach przez Fundację Nobiscum dla potomków rodzin społeczności żydowskiej Płocka. Publikacja autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej opisuje historię rodziny Winogron.

Książka nie jest dostępna w sprzedaży.

Premiera: lipiec 2022

Język: angielski

ISBN: 978-83-951811-9-1

🇬🇧 “Searching for roots. The Winogron family of Płock”

The first book in the series published in English in limited editions by the Nobiscum Foundation for the descendants of the families of the Jewish community of Płock. The publication by Gabriela Nowak-Dąbrowska describes the history of the Winogron family.

The book is not available for sale.

Premiere: July 2022

Language: English

ISBN: 978-83-951811-9-1

🇵🇱Out of oblivion. Jewish families of pre-war Płock” [edycja anglojęzyczna]

Zbiorcza, anglojęzyczna edycja dwóch publikacji Wychodząc z niepamięci. Żydowskie rodziny przedwojennego Płocka” autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej, wydana dzięki wsparciu potomków żydowskiej społeczności Płocka. Książka, dostępna nieodpłatnie w limitowanym nakładzie, trafiła do bibliotek i instytucji zajmujących się historią Żydów i Holokaustu na całym świecie.

Książka nie jest dostępna w sprzedaży.

Jestem we łzach! Jest piękna. Jesteśmy bardzo wdzięczni za całą waszą ciężką pracę i niezwykłą wytrwałość w wyszukiwaniu dokumentów i rozszyfrowywaniu tajemnic. Dzięki tej książce i waszej witrynie internetowej historia rodziny mojego męża wreszcie jest znana. Deborah

Jest absolutnie niesamowita! Bob

Wszystko w niej jest piękne – tekst, dokumenty, zdjęcia, papier. Będzie pielęgnowana w pamięci kolejnych pokoleń mojej rodziny. Nie możemy wam wystarczająco podziękować za przedstawienie historii naszej rodziny, podczas gdy nawet nie wiedzieliśmy, czy istnieje jakaś historia do przedstawienia. Dziekuję, dziekuję, dziękuję! Marjorie

To będzie pamiątka rodzinna dla naszych dzieci i ich dzieci. Jesteśmy szczęśliwi, że napisałaś naszą historię i umieściłaś ją w swojej książce. Jesteśmy wdzięczni nie do opisania. Dziękuję bardzo za wszystko, co zrobiłaś dla naszej rodziny. Kristi

Dziękuję bardzo za całą twoją pracę. Udział w “Out of Oblivion” to dla mojej rodziny zaszczyt. Dzieje niektórych płockich rodzin żydowskich zostaną zapamiętane poprzez te opowieści i zdjęcia. Moshe

Premiera: styczeń 2022

Język: angielski

ISBN: 978-83-951811-7-7

🇬🇧 “Out of oblivion. Jewish families of pre-war Płock” [English edition]

Collective, English-language edition of two volumes of a book entitled “Out of oblivion. Jewish families of pre-war Płock” by Gabriela Nowak-Dąbrowska, published thanks to the support of the descendants of the Jewish community of Płock. The book, available free of charge in a limited edition, was sent to libraries and institutions dealing with the history of Jews and the Holocaust around the world.

The book is not available for sale.

I am so tearful! It is beautiful. We are so thankful for all of your hard work and sheer tenacity at seeking records and deciphering their secrets. This book and your website has given my husband’s family a history at last. Deborah

It’s absolutely amazing! Bob

Everything about it is beautiful – the writing, documentation, photos, paper stock. It will be cherished through generations of my family to come. We cannot thank you enough for capturing the history of our family, when we didn’t even know there was a history to capture. Thank you, thank you, thank you! Marjorie

These will be family heirlooms for our children and their children. We feel blessed to have had you write our story and include it in your book. We are grateful beyond words. Thank you so much for all you have researched for our family. Kristi

Thank you so much for all your work. It is an honor for my family to be included in Out of Oblivion. The history of some of the Jewish families from Plock will be remembered through the stories and pictures. Moshe

Premiere: January 2022

Language: English

ISBN: 978-83-951811-7-7

🇵🇱  “Dzielnica żydowska w Płocku. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna” Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej to podróż przez Płock, którego już nie ma – dzielnicę zamieszkaną przez społeczność żydowską wraz z jej codziennym życiem, troskami i wybitnymi przedstawicielami. Na ponad 300 stronach publikacji opisom miejsc towarzyszą ciekawostki związane z ludźmi, w tym także zupełnie nowe odkrycia dokonane podczas pracy nad książką. Książka jest dwujęzyczna – polsko-angielska.

Książka opublikowana została w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji Nobiscum.

Pierwsze wydanie publikacji ukazało się w 2021 roku dzięki dofinansowaniu Miasta Płock.

Cena: 45 zł

Książka jest dostępna w siedzibie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (Dom Darmstadt, Stary Rynek 8) oraz wysyłkowo – bezpośrednio w Fundacji Nobiscum (kontakt w sprawie wysyłkowej sprzedaży książki: info@fundacjanobiscum.eu)

Premiera (edycja druga): 2.03.2022

Język: polski i angielski

ISBN: 978-83-951811-6-0

🇬🇧 “The Jewish District of Płock. Synagogalna – Niecała – Jerozolimska – Szeroka – Tylna” by Gabriela Nowak-Dąbrowska is a journey through Płock, which no longer exists – a district inhabited by the Jewish community with its everyday life, concerns and outstanding representatives. On over 300 pages of the publication, the descriptions of places are accompanied by interesting facts related to people, including completely new discoveries made during work on the book. The book is bilingual – Polish and English.

The book was published as part of the paid public benefit activity of the Nobiscum Foundation.

The first edition of the publication was published in 2021 thanks to the funding of the City of Płock.

Price: 45 PLN

The book is available locally at the Płock Local Tourist Organization (8 Old Market Square) and by mail order – directly at the Nobiscum Foundation (contact for mail order of the book: info@fundacjanobiscum.eu)

Premiere (second edition): 2.03.2022

Language: Polish and English

ISBN: 978-83-951811-6-0

 

🇵🇱 „Wychodząc z niepamięci. Żydowskie rodziny przedwojennego Płocka – część 2”

Druga część publikacji autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej zawierająca ponad 100 unikatowych fotografii dokumentujących dzieje kolejnych 13 płockich rodzin pochodzenia żydowskiego wraz z warstwą tekstową opracowaną na podstawie badań genealogicznych przeprowadzonych w zasobie m.in. Archiwum Państwowego w Płocku, uzupełnionych o wspomnienia osób prywatnych.

Książka została wydana dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka i jest dostępna nieodpłatnie.

Premiera: 15.08.2021

Język: polski

ISBN: 978-83-951811-5-3

Książka jest dostępna nieodpłatnie od 15 sierpnia 2021 roku do wyczerpania nakładu podczas organizowanych przez Fundację Nobiscum wydarzeń promocyjnych, a także lokalnie w Płocku lub wysyłkowo po uprzednim kontakcie z Fundacją (kontakt: info [at] fundacjanobiscum.eu)

🇬🇧 “Out of oblivion. Jewish families of pre-war Płock – part 2“

The second part of the publication by Gabriela Nowak-Dąbrowska, containing over 100 unique photographs documenting the history of another 13 families of Jewish origin from Płock, along with text prepared on the basis of genealogical research carried out in the resources of, among others, State Archives in Płock, supplemented with memoirs of private persons.

The book has been published thanks to the funding received from the City of Płock and therefore is available free of charge.

Premiere: 15.08.2021

Language: Polish (English version to be announced soon!)

ISBN: 978-83-951811-5-3

The book is available free of charge from 15 August 15 2021 until the whole edition is distributed during promotional events organized by the Nobiscum Foundation, as well as locally in Płock or by mail order after prior contact with the Foundation (contact: info [at] fundacjanobiscum.eu)

 

🇵🇱 „Wychodząc z niepamięci. Żydowskie rodziny przedwojennego Płocka” [NAKŁAD WYCZERPANY]

W albumowej publikacji zaprezentowanych zostało ponad 100 unikatowych fotografii dokumentujących dzieje płockich rodzin pochodzenia żydowskiego wraz z warstwą tekstową opracowaną na podstawie badań genealogicznych przeprowadzonych m. in. w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku, uzupełnionych o wspomnienia osób prywatnych. Zdjęcia zaprezentowane w wydawnictwie pochodzą ze zbiorów prywatnych, które Fundacja Nobiscum na bieżąco pozyskuje w związku z prowadzonymi w ramach działalności pożytku publicznego kwerendami genealogicznymi dla osób żydowskiego pochodzenia z korzeniami zarówno w Płocku, jak i innych miastach Mazowsza. Książka została wydana dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka i jest dostępna nieodpłatnie.

Premiera: 4.07.2020

Język: polski

ISBN: 978-83-951811-4-6

Książka jest dostępna nieodpłatnie od 4 lipca 2020 roku do wyczerpania nakładu.

🇬🇧 “Out of oblivion. Jewish families of pre-war Płock“ [TEMPORARILY OUT OF PRINT]

This album publication presents over 100 unique photographs documenting the history of Płock families of Jewish origin along with text developed on the basis of genealogical research conducted, among others, in the State Archives in Płock, supplemented with testimonies of individual people. The photos presented in the publication come from private collections, which the Nobiscum Foundation regularly obtains in connection with genealogical research conducted for people of Jewish origin with roots both in Płock and other towns of Mazovia. The book has been published thanks to the funding received from the City of Płock and therefore is available free of charge.

Premiere: 4.07.2020

Language: Polish (English version to be announced soon!)

ISBN: 978-83-951811-4-6

The book is available free of charge, beginning from 4 July 2020 until the whole edition is distributed.

 

🇵🇱 Przewodnik „Płock – miasto wielu kultur” [NAKŁAD WYCZERPANY]

Po sukcesie ubiegłorocznego przewodnika “Śladami płockich Żydów”, tym razem sięgamy po wkład przedstawicieli wielu mniejszości narodowych i religijnych w rozwój naszego miasta. Dwujęzyczny, polsko-angielski przewodnik turystyczny “Płock – miasto wielu kultur” na 80 stronach opisuje, tradycyjnie już dla wypracowanej przez nas formuły, ważne postaci, organizacje, wydarzenia, a to wszystko przez pryzmat 35 lokalizacji, zachowanych do dziś w przestrzeni miasta lub stanowiących już tylko wspomnienie. Przewodnik został wydany dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka i jest dostępny nieodpłatnie.

Premiera: 4.07.2020

Język: polski/angielski

ISBN: 978-83-951811-3-9

Książka jest dostępna nieodpłatnie od 4 lipca 2020 roku do wyczerpania nakładu.

🇬🇧 The guidebook “Płock – a city of many cultures“ [TEMPORARILY OUT OF PRINT]

After the success of last year’s guidebook entitled “In the footsteps of Płock Jews”, this time we reach for the contribution of representatives of many national and religious minorities to the development of our city. The bilingual Polish-English tourist guidebook “Płock – a city of many cultures” on 80 pages, typically for a formula we have developed, describes important people, organizations, events, through the prism of 35 locations, preserved until today in the city space, or being just a distant memory. The guidebook has been published thanks to the funding received from the City of Płock and therefore is available free of charge.

Premiere: 4.07.2020

Language: Polish/English

ISBN: 978-83-951811-3-9

The book is available free of charge, beginning from 4 July 2020 until the whole edition is distributed.

 

🇵🇱 „Tema. Wspomnienia z czasów zagłady”

W 2020 roku obchodzimy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji Fundacja Nobiscum publikuje swoje trzecie wydawnictwo – książkę „Tema. Wspomnienia z czasów zagłady”, będącą szczególnym zapisem wspomnień płocczanki Temy Lichtensztajn – świadka niemieckich zbrodni, któremu udało się przeżyć Holokaust.

Tema Lichtensztajn (1918–2008) urodziła się w Warszawie, z początkiem lat 30. jej rodzina zamieszkała w Płocku. Ojciec Temy, Jakub Zylbersztajn prowadził tu zakład stolarski w nieistniejącym już domu przy ulicy Kolegialnej 27, gdzie jego rodzina mieszkała do początku września 1940 roku. Zylbersztajn rezentował swoje wysoko cenione przez płocką klientelę meble na wystawie „Sztuka Płocczan” w 1932 roku. Po ukończeniu szkoły (była absolwentką Żydowskiego Gimnazjum Humanistycznego), aż do wybuchu wojny, Tema pracowała jako biuralistka. Wybuch II wojny światowej zmienił nieodwracalnie życie rodziny Zylbersztajnów. Pod koniec 1940 roku Tema wraz z rodzicami i siostrą Felą znalazła się w płockim getcie. W lutym 1941 roku Zylbersztajnowie zostali wysiedleni do getta w miejscowości Jadów, a stamtąd do Starachowic i Bodzentyna. Rodziców Temy, Jakuba i Frajdę, deportowano następnie do obozu pracy w Radomiu, potem do Auschwitz. Jakub trafił później do Dachau, Frajda do Bergen-Belsen. Tema i Fela pracowały w fabryce amunicji w Starachowicach. Tam poznały Jana Cioka z pobliskiej wsi Wąchock, który pomógł młodym kobietom w ucieczce i znalezieniu schronienia w domu Teofila Nowaka ze wsi Bronkowice. Teofil Nowak i jego rodzina pomogli wrócić do zdrowia chorej na tyfus Feli i załatwili jej dokumenty, które umożliwiły jej podjęcie pracy w Niemczech. Tema została u Teofila Nowaka do końca wojny, przejęła rolę gospodyni domu, opiekowała się jego synem. W pomoc Temie i Feli zaangażowana była także siostra Teofila – Helena Senderska. 21 listopada 1993 roku Yad Vashem uznał Jana Cioka, Teofila Nowaka i Helenę Senderską za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Po powrocie do Płocka, niedługo po wyzwoleniu, Tema związała się z Dawidem Lichtensztajnem – znajomym sprzed wojny, zegarmistrzem. Wyjechali do Niemiec, następnie do Szwecji, gdzie wzięli ślub, zaś w 1951 roku wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych.

Publikacja wspomnień Temy, w formie wywiadu, którego udzieliła w 1994 roku swojemu wnukowi Joshui Newmanowi, to próba ocalenia od zapomnienia wojennych doświadczeń jednej z rodzin żydowskich związanych z Płockiem, zarazem doświadczeń płocczanki, która przez całe życie nosiła w sobie tragiczne wspomnienia, którymi nie potrafiła dzielić się z nikim spoza rodziny. Jak zaznacza Joshua Newman we wstępie do wywiadu, po premierze filmu Stevena Spielberga „Lista Schindlera”, jego ekipa filmowa nagrała dla archiwum, które stworzył reżyser, część wspomnień Temy, jednak wiele z epizodów, które pojawiły się podczas jej rozmowy z wnukiem, nigdy nie trafiło na archiwalne taśmy, ze względu na zrozumiałą trudność, jaką sprawiała jej rozmowa z obcymi ludźmi o tak trudnych doświadczeniach.

Premiera: 1.03.2020

Język: polski

ISBN: 978-83-951811-2-2

Książka jest dostępna do nabycia od 1 marca 2020 roku w Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza 36), lub wysyłkowo bezpośrednio w Fundacji Nobiscum (kontakt: info [at] fundacjanobiscum.eu)

🇬🇧 “Tema. Memories of the time of Holocaust “:

In 2020, we celebrate the 75th anniversary of the end of World War II. On this occasion, the Nobiscum Foundation publishes its third book – “Tema. Memories of the time of Holocaust”, which is a special record of the testimony of Tema Lichtenstein – a witness to German crimes who survived the Holocaust.

Tema Lichtenstein (1918–2008) was born in Warsaw, since the early 1930s her family lived in Płock. Tema’s father, Jakub Zylbersztajn, ran a carpentry workshop here in the house at 27 Kolegialna Street, where his family lived until the beginning of September 1940. Zylbersztajn presented his furniture, highly valued by the Płock clientele, at the “Art of Płock” exhibition in 1932. After graduating from school (she was a graduate of the Jewish Middle School of Humanities), until the outbreak of war, Tema worked as a clerk. The outbreak of World War II irrevocably changed the life of the Zylbersztajn family. At the end of 1940, Tema, together with her parents and sister Fela, found herself in the Płock ghetto. In February 1941, the Zylbersztajns were deported to the ghetto in Jadów, and from there to Starachowice and Bodzentyn. The parents of Tema, Jakub and Frajda were then deported to the labor camp in Radom, and later to Auschwitz. Jakub then went to Dachau, Frajda to Bergen-Belsen. Tema and Fela worked in an ammunition factory in Starachowice. There they met Jan Ciok from the nearby village of Wąchock, who helped young women escape and find shelter in the home of Teofil Nowak from the village of Bronkowice. Teofil Nowak and his family helped Fela recover from typhus and arranged documents that enabled her to work in Germany. Tema stayed with Teofil Nowak until the end of the war, taking care of his house and his son. Teofil’s sister Helena Senderska was also involved in helping Tema and Fela. On November 21, 1993, Yad Vashem recognized Jan Ciok, Teofil Nowak and Helena Senderska as Righteous Among the Nations. After returning to Płock, shortly after liberation, Tema became involved in a relationship with Dawid Lichtenstein – a friend from the time before the war, a watchmaker. They left for Germany, then to Sweden, where they got married, and in 1951 emigrated to the United States.

The publication of Tema’s testimony, in the form of an interview she gave her grandson Joshua Newman in 1994, is an attempt to preserve the war experience of one of the Jewish families associated with Płock, at the same time the experience of a Jewish citizen of Płock, who throughout her whole life carried tragic memories that she could not share with anyone outside the family. As Joshua Newman points out in the introduction to the interview, after the premiere of Steven Spielberg’s “Schindler’s List”, his film crew recorded a part of Tema’s testimony for the archive that the director created, but many of the episodes that were discussed during her conversation with her grandson have never been preserved on archival tapes, due to the understandable difficulty she had discussing such difficult experience with strangers.

Premiere: 1.03.2020

Language: Polish (English version to be announced soon!)

ISBN: 978-83-951811-2-2

 

🇵🇱 Przewodnik “Śladami płockich Żydów” [NAKŁAD WYCZERPANY]

Przewodnik na 80 stronach zawiera 37 lokalizacji w obrębie Płocka związanych z historią społeczności żydowskiej, w tym miejsca i fakty, które na światło dzienne wydobyła Gabriela Nowak-Dąbrowska, wiceprezes fundacji, podczas towarzyszących powstawaniu publikacji kwerend i badań. Są wśród nich miejsca o charakterze sakralnym, pełniące ważne funkcje społeczne czy po prostu mieszkalne.

Przed II wojną światową w Płocku mieszkało około 9 tysięcy Żydów. Żydzi mieli tu swoje domy, sklepy, zakłady rzemieślnicze i przedsiębiorstwa. Zamieszkiwali w obrębie dzielnicy żydowskiej, obejmującej ulicę Szeroką (dzisiejsza ulica Kwiatka), Więzienną (Sienkiewicza), Ostatnią, Jerozolimską, Synagogalną, Bielską, Tylną i Niecałą, ale także przy najbardziej reprezentacyjnych ulicach miasta – Tumskiej, Grodzkiej oraz przy Starym Rynku. Książka stanowi więc nie tylko przewodnik po miejscach – opowiada o ludziach, przybliżając oblicze dawnej płockiej żydowskiej społeczności – artystów, społeczników, medyków, rzemieślników, przedsiębiorców…

Dwujęzyczny, polsko-angielski przewodnik stanowi uwieńczenie projektu realizowanego przez Fundację Nobiscum dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Płocka, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Płocku oraz ich roli w rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym naszego miasta zarówno wśród płocczan jak i odwiedzających nas gości.

Premiera: 25.10.2019

Język: polski/angielski

ISBN: 978-83-951811-1-5

🇬🇧 The guidebook entitled “In the footsteps of Płock Jews” [TEMPORARILY OUT OF PRINT]

On 80 pages, the guidebook contains 37 locations in Płock related to the history of the Jewish community, including places and facts that were brought to light by Gabriela Nowak-Dąbrowska, the foundation’s vice president, during her research. Among them are places of religious importance, fulfilling crucial social or simply residential functions.

Before World War II, about 9,000 Jews lived in Płock. Jews had their homes, stores, workshops and enterprises here. They lived within the Jewish district, including Szeroka Street (today’s Kwiatka Street), Więzienna (Sienkiewicza), Ostatnia, Jerozolimska, Synagogalna, Bielska, Tylna and Niecała streets, but also on the most representative streets of the city – Tumska, Grodzka and the Old Market Square. The book is not only a guide to places – it tells the stories of people, the former Płock Jewish community – artists, social activists, medics, craftsmen, entrepreneurs…

The bilingual, Polish and English guidebook is the culmination of a project implemented by the Nobiscum Foundation thanks to funding received from the City of Płock, which aims to expand knowledge about the centuries-old presence of Jews in Płock and their role in the social, cultural and economic development of our city among Płock residents as well as visiting guest.

Premiere: 25.10.2019

language: Polish/English

ISBN: 978-83-951811-1-5

 

🇵🇱 „Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej [NAKŁAD WYCZERPANY]

Pierwsze wydawnictwo Fundacji Nobiscum. Na blisko 300 stronach znaleźć można wyczerpujące informacje o historii ulicy Kwiatka, dawnej Szerokiej, będącej niegdyś główną ulicą płockiej dzielnicy żydowskiej – poszczególnych nieruchomościach, ich właścicielach i mieszkańcach. Praca jest wynikiem wielogodzinnych kwerend w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku oraz Archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Jest to pierwsza część większej całości poświęconej historii dzielnicy żydowskiej w Płocku, przygotowywanej przez autorkę.

Premiera: 14.03.2019

Język: polski

ISBN: 978-83-951811-0-8

🇬🇧 “Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” [“A view on Kwiatka Street. Józefa Kwiatka Street in Płock from the beginning of the 19th century to 1939”] by Gabriela Nowak-Dąbrowska [TEMPORARILY OUT OF PRINT]

The first publication of the Nobiscum Foundation. On nearly 300 pages, one can find extensive information on Kwiatka Street, formerly Szeroka, which used to be the main street of Płock’s Jewish district, its houses, their owners and residents. The book is a result of many hours spent by its author on research of records collected by the State Archives in Płock as well as the Property Registry Archives of the District Court in Płock. It is the first part of a bigger whole focused on the history of the Jewish district in Płock, currently being prepared by the author.

Premiere: 14.03.2019

Language: Polish (English version to be announced soon!)

ISBN: 978-83-951811-0-8

 

 

Fundacja Nobiscum wydaje wszystkie publikacje w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego lub w ramach otrzymanych dofinansowań.

The Nobiscum Foundation publishes all works within the framework of its paid public benefit activity or received funding.


Skip to content