KSIĄŻKI

🇵🇱 WAŻNA INFORMACJA: w związku z epidemią Covid-19 dostępność wydawnictw Fundacji Nobiscum może podlegać ograniczeniom. Także czas wysyłki publikacji może ulec dodatkowemu wydłużeniu, a wysyłka do niektórych państw nie być możliwa.

Kontakt: info [at] fundacjanobiscum.eu

🇬🇧 IMPORTANT NOTICE: due to the Covid-19 epidemic all publications of the Nobiscum Foundation may be subject to certain availability restrictions. Also, time needed to deliver the package may be longer than usual, and shipment to certain countries may not be possible at all.

Contact: info [at] fundacjanobiscum.eu

 

🇵🇱 „Wychodząc z niepamięci. Żydowskie rodziny przedwojennego Płocka – część 2”

Druga część publikacji autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej zawierająca ponad 100 unikatowych fotografii dokumentujących dzieje kolejnych 13 płockich rodzin pochodzenia żydowskiego wraz z warstwą tekstową opracowaną na podstawie badań genealogicznych przeprowadzonych w zasobie m.in. Archiwum Państwowego w Płocku, uzupełnionych o wspomnienia osób prywatnych.

Książka została wydana dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka i jest dostępna nieodpłatnie.

Premiera: 15.08.2021

Język: polski

ISBN: 978-83-951811-5-3

Książka jest dostępna nieodpłatnie od 15 sierpnia 2021 roku do wyczerpania nakładu podczas organizowanych przez Fundację Nobiscum wydarzeń promocyjnych, a także lokalnie w Płocku lub wysyłkowo po uprzednim kontakcie z Fundacją (kontakt: info [at] fundacjanobiscum.eu)

🇬🇧 “Out of oblivion. Jewish families of pre-war Płock – part 2“

The second part of the publication by Gabriela Nowak-Dąbrowska, containing over 100 unique photographs documenting the history of another 13 families of Jewish origin from Płock, along with text prepared on the basis of genealogical research carried out in the resources of, among others, State Archives in Płock, supplemented with memoirs of private persons.

The book has been published thanks to the funding received from the City of Płock and therefore is available free of charge.

Premiere: 15.08.2021

Language: Polish (English version to be announced soon!)

ISBN: 978-83-951811-5-3

The book is available free of charge from 15 August 15 2021 until the whole edition is distributed during promotional events organized by the Nobiscum Foundation, as well as locally in Płock or by mail order after prior contact with the Foundation (contact: info [at] fundacjanobiscum.eu)

 

🇵🇱 „Wychodząc z niepamięci. Żydowskie rodziny przedwojennego Płocka” [NAKŁAD WYCZERPANY, WZNOWIENIE PLANOWANE NA ROK 2022]

W albumowej publikacji zaprezentowanych zostało ponad 100 unikatowych fotografii dokumentujących dzieje płockich rodzin pochodzenia żydowskiego wraz z warstwą tekstową opracowaną na podstawie badań genealogicznych przeprowadzonych m. in. w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku, uzupełnionych o wspomnienia osób prywatnych. Zdjęcia zaprezentowane w wydawnictwie pochodzą ze zbiorów prywatnych, które Fundacja Nobiscum na bieżąco pozyskuje w związku z prowadzonymi w ramach działalności pożytku publicznego kwerendami genealogicznymi dla osób żydowskiego pochodzenia z korzeniami zarówno w Płocku, jak i innych miastach Mazowsza. Książka została wydana dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka i jest dostępna nieodpłatnie.

Premiera: 4.07.2020

Język: polski

ISBN: 978-83-951811-4-6

Książka jest dostępna nieodpłatnie od 4 lipca 2020 roku do wyczerpania nakładu w Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza 36) i Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (Stary Rynek 8), lub wysyłkowo bezpośrednio w Fundacji Nobiscum (kontakt: info [at] fundacjanobiscum.eu)

🇬🇧 “Out of oblivion. Jewish families of pre-war Płock“ [TEMPORARILY OUT OF PRINT, NEW EDITION PLANNED FOR 2022]

This album publication presents over 100 unique photographs documenting the history of Płock families of Jewish origin along with text developed on the basis of genealogical research conducted, among others, in the State Archives in Płock, supplemented with testimonies of individual people. The photos presented in the publication come from private collections, which the Nobiscum Foundation regularly obtains in connection with genealogical research conducted for people of Jewish origin with roots both in Płock and other towns of Mazovia. The book has been published thanks to the funding received from the City of Płock and therefore is available free of charge.

Premiere: 4.07.2020

Language: Polish (English version to be announced soon!)

ISBN: 978-83-951811-4-6

The book is available free of charge, beginning from 4 July 2020 until the whole edition is distributed, locally in the Art Gallery of Płock (36 Sienkiewicza St.) and the Płock Local Tourist Organization (8 Old Market Square) as well as by post, directly in the Nobiscum Foundation (contact: info [at] fundacjanobiscum.eu).

 

🇵🇱 Przewodnik „Płock – miasto wielu kultur” [NAKŁAD WYCZERPANY, WZNOWIENIE PLANOWANE NA ROK 2022]

Po sukcesie ubiegłorocznego przewodnika “Śladami płockich Żydów”, tym razem sięgamy po wkład przedstawicieli wielu mniejszości narodowych i religijnych w rozwój naszego miasta. Dwujęzyczny, polsko-angielski przewodnik turystyczny “Płock – miasto wielu kultur” na 80 stronach opisuje, tradycyjnie już dla wypracowanej przez nas formuły, ważne postaci, organizacje, wydarzenia, a to wszystko przez pryzmat 35 lokalizacji, zachowanych do dziś w przestrzeni miasta lub stanowiących już tylko wspomnienie. Przewodnik został wydany dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka i jest dostępny nieodpłatnie.

Premiera: 4.07.2020

Język: polski/angielski

ISBN: 978-83-951811-3-9

Książka jest dostępna nieodpłatnie od 4 lipca 2020 roku do wyczerpania nakładu w Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza 36) i Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (Stary Rynek 8), lub wysyłkowo bezpośrednio w Fundacji Nobiscum (kontakt: info [at] fundacjanobiscum.eu)

🇬🇧 The guidebook “Płock – a city of many cultures“ [TEMPORARILY OUT OF PRINT, NEW EDITION PLANNED FOR 2022]

After the success of last year’s guidebook entitled “In the footsteps of Płock Jews”, this time we reach for the contribution of representatives of many national and religious minorities to the development of our city. The bilingual Polish-English tourist guidebook “Płock – a city of many cultures” on 80 pages, typically for a formula we have developed, describes important people, organizations, events, through the prism of 35 locations, preserved until today in the city space, or being just a distant memory. The guidebook has been published thanks to the funding received from the City of Płock and therefore is available free of charge.

Premiere: 4.07.2020

Language: Polish/English

ISBN: 978-83-951811-3-9

The book is available free of charge, beginning from 4 July 2020 until the whole edition is distributed, locally in the Art Gallery of Płock (36 Sienkiewicza St.) and the Płock Local Tourist Organization (8 Old Market Square) as well as by post, directly in the Nobiscum Foundation (contact: info [at] fundacjanobiscum.eu).

 

🇵🇱 „Tema. Wspomnienia z czasów zagłady”

W 2020 roku obchodzimy 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji Fundacja Nobiscum publikuje swoje trzecie wydawnictwo – książkę „Tema. Wspomnienia z czasów zagłady”, będącą szczególnym zapisem wspomnień płocczanki Temy Lichtensztajn – świadka niemieckich zbrodni, któremu udało się przeżyć Holokaust.

Tema Lichtensztajn (1918–2008) urodziła się w Warszawie, z początkiem lat 30. jej rodzina zamieszkała w Płocku. Ojciec Temy, Jakub Zylbersztajn prowadził tu zakład stolarski w nieistniejącym już domu przy ulicy Kolegialnej 27, gdzie jego rodzina mieszkała do początku września 1940 roku. Zylbersztajn rezentował swoje wysoko cenione przez płocką klientelę meble na wystawie „Sztuka Płocczan” w 1932 roku. Po ukończeniu szkoły (była absolwentką Żydowskiego Gimnazjum Humanistycznego), aż do wybuchu wojny, Tema pracowała jako biuralistka. Wybuch II wojny światowej zmienił nieodwracalnie życie rodziny Zylbersztajnów. Pod koniec 1940 roku Tema wraz z rodzicami i siostrą Felą znalazła się w płockim getcie. W lutym 1941 roku Zylbersztajnowie zostali wysiedleni do getta w miejscowości Jadów, a stamtąd do Starachowic i Bodzentyna. Rodziców Temy, Jakuba i Frajdę, deportowano następnie do obozu pracy w Radomiu, potem do Auschwitz. Jakub trafił później do Dachau, Frajda do Bergen-Belsen. Tema i Fela pracowały w fabryce amunicji w Starachowicach. Tam poznały Jana Cioka z pobliskiej wsi Wąchock, który pomógł młodym kobietom w ucieczce i znalezieniu schronienia w domu Teofila Nowaka ze wsi Bronkowice. Teofil Nowak i jego rodzina pomogli wrócić do zdrowia chorej na tyfus Feli i załatwili jej dokumenty, które umożliwiły jej podjęcie pracy w Niemczech. Tema została u Teofila Nowaka do końca wojny, przejęła rolę gospodyni domu, opiekowała się jego synem. W pomoc Temie i Feli zaangażowana była także siostra Teofila – Helena Senderska. 21 listopada 1993 roku Yad Vashem uznał Jana Cioka, Teofila Nowaka i Helenę Senderską za Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Po powrocie do Płocka, niedługo po wyzwoleniu, Tema związała się z Dawidem Lichtensztajnem – znajomym sprzed wojny, zegarmistrzem. Wyjechali do Niemiec, następnie do Szwecji, gdzie wzięli ślub, zaś w 1951 roku wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych.

Publikacja wspomnień Temy, w formie wywiadu, którego udzieliła w 1994 roku swojemu wnukowi Joshui Newmanowi, to próba ocalenia od zapomnienia wojennych doświadczeń jednej z rodzin żydowskich związanych z Płockiem, zarazem doświadczeń płocczanki, która przez całe życie nosiła w sobie tragiczne wspomnienia, którymi nie potrafiła dzielić się z nikim spoza rodziny. Jak zaznacza Joshua Newman we wstępie do wywiadu, po premierze filmu Stevena Spielberga „Lista Schindlera”, jego ekipa filmowa nagrała dla archiwum, które stworzył reżyser, część wspomnień Temy, jednak wiele z epizodów, które pojawiły się podczas jej rozmowy z wnukiem, nigdy nie trafiło na archiwalne taśmy, ze względu na zrozumiałą trudność, jaką sprawiała jej rozmowa z obcymi ludźmi o tak trudnych doświadczeniach.

Premiera: 1.03.2020

Język: polski

ISBN: 978-83-951811-2-2

Książka jest dostępna do nabycia od 1 marca 2020 roku w Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza 36), lub wysyłkowo bezpośrednio w Fundacji Nobiscum (kontakt: info [at] fundacjanobiscum.eu)

🇬🇧 “Tema. Memories of the time of Holocaust “:

In 2020, we celebrate the 75th anniversary of the end of World War II. On this occasion, the Nobiscum Foundation publishes its third book – “Tema. Memories of the time of Holocaust”, which is a special record of the testimony of Tema Lichtenstein – a witness to German crimes who survived the Holocaust.

Tema Lichtenstein (1918–2008) was born in Warsaw, since the early 1930s her family lived in Płock. Tema’s father, Jakub Zylbersztajn, ran a carpentry workshop here in the house at 27 Kolegialna Street, where his family lived until the beginning of September 1940. Zylbersztajn presented his furniture, highly valued by the Płock clientele, at the “Art of Płock” exhibition in 1932. After graduating from school (she was a graduate of the Jewish Middle School of Humanities), until the outbreak of war, Tema worked as a clerk. The outbreak of World War II irrevocably changed the life of the Zylbersztajn family. At the end of 1940, Tema, together with her parents and sister Fela, found herself in the Płock ghetto. In February 1941, the Zylbersztajns were deported to the ghetto in Jadów, and from there to Starachowice and Bodzentyn. The parents of Tema, Jakub and Frajda were then deported to the labor camp in Radom, and later to Auschwitz. Jakub then went to Dachau, Frajda to Bergen-Belsen. Tema and Fela worked in an ammunition factory in Starachowice. There they met Jan Ciok from the nearby village of Wąchock, who helped young women escape and find shelter in the home of Teofil Nowak from the village of Bronkowice. Teofil Nowak and his family helped Fela recover from typhus and arranged documents that enabled her to work in Germany. Tema stayed with Teofil Nowak until the end of the war, taking care of his house and his son. Teofil’s sister Helena Senderska was also involved in helping Tema and Fela. On November 21, 1993, Yad Vashem recognized Jan Ciok, Teofil Nowak and Helena Senderska as Righteous Among the Nations. After returning to Płock, shortly after liberation, Tema became involved in a relationship with Dawid Lichtenstein – a friend from the time before the war, a watchmaker. They left for Germany, then to Sweden, where they got married, and in 1951 emigrated to the United States.

The publication of Tema’s testimony, in the form of an interview she gave her grandson Joshua Newman in 1994, is an attempt to preserve the war experience of one of the Jewish families associated with Płock, at the same time the experience of a Jewish citizen of Płock, who throughout her whole life carried tragic memories that she could not share with anyone outside the family. As Joshua Newman points out in the introduction to the interview, after the premiere of Steven Spielberg’s “Schindler’s List”, his film crew recorded a part of Tema’s testimony for the archive that the director created, but many of the episodes that were discussed during her conversation with her grandson have never been preserved on archival tapes, due to the understandable difficulty she had discussing such difficult experience with strangers.

Premiere: 1.03.2020

Language: Polish (English version to be announced soon!)

ISBN: 978-83-951811-2-2

The book is available starting from 1 March 2020 in the Art Gallery of Płock (36 Sienkiewicza St.) or by post directly from the Nobiscum Foundation (contact: info [at] fundacjanobiscum.eu).

 

🇵🇱 Przewodnik “Śladami płockich Żydów” [NAKŁAD WYCZERPANY, WZNOWIENIE PLANOWANE NA ROK 2022]

Przewodnik na 80 stronach zawiera 37 lokalizacji w obrębie Płocka związanych z historią społeczności żydowskiej, w tym miejsca i fakty, które na światło dzienne wydobyła Gabriela Nowak-Dąbrowska, wiceprezes fundacji, podczas towarzyszących powstawaniu publikacji kwerend i badań. Są wśród nich miejsca o charakterze sakralnym, pełniące ważne funkcje społeczne czy po prostu mieszkalne.

Przed II wojną światową w Płocku mieszkało około 9 tysięcy Żydów. Żydzi mieli tu swoje domy, sklepy, zakłady rzemieślnicze i przedsiębiorstwa. Zamieszkiwali w obrębie dzielnicy żydowskiej, obejmującej ulicę Szeroką (dzisiejsza ulica Kwiatka), Więzienną (Sienkiewicza), Ostatnią, Jerozolimską, Synagogalną, Bielską, Tylną i Niecałą, ale także przy najbardziej reprezentacyjnych ulicach miasta – Tumskiej, Grodzkiej oraz przy Starym Rynku. Książka stanowi więc nie tylko przewodnik po miejscach – opowiada o ludziach, przybliżając oblicze dawnej płockiej żydowskiej społeczności – artystów, społeczników, medyków, rzemieślników, przedsiębiorców…

Dwujęzyczny, polsko-angielski przewodnik stanowi uwieńczenie projektu realizowanego przez Fundację Nobiscum dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Płocka, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Płocku oraz ich roli w rozwoju społecznym, kulturalnym i gospodarczym naszego miasta zarówno wśród płocczan jak i odwiedzających nas gości.

Premiera: 25.10.2019

Język: polski/angielski

ISBN: 978-83-951811-1-5

Przewodnik jest dostępny nieodpłatnie w siedzibie Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej przy Starym Rynku 8 oraz Płockiej Galerii Sztuki przy Sienkiewicza 36.

🇬🇧 The guidebook entitled “In the footsteps of Płock Jews” [TEMPORARILY OUT OF PRINT, NEW EDITION PLANNED FOR 2022]

On 80 pages, the guidebook contains 37 locations in Płock related to the history of the Jewish community, including places and facts that were brought to light by Gabriela Nowak-Dąbrowska, the foundation’s vice president, during her research. Among them are places of religious importance, fulfilling crucial social or simply residential functions.

Before World War II, about 9,000 Jews lived in Płock. Jews had their homes, stores, workshops and enterprises here. They lived within the Jewish district, including Szeroka Street (today’s Kwiatka Street), Więzienna (Sienkiewicza), Ostatnia, Jerozolimska, Synagogalna, Bielska, Tylna and Niecała streets, but also on the most representative streets of the city – Tumska, Grodzka and the Old Market Square. The book is not only a guide to places – it tells the stories of people, the former Płock Jewish community – artists, social activists, medics, craftsmen, entrepreneurs…

The bilingual, Polish and English guidebook is the culmination of a project implemented by the Nobiscum Foundation thanks to funding received from the City of Płock, which aims to expand knowledge about the centuries-old presence of Jews in Płock and their role in the social, cultural and economic development of our city among Płock residents as well as visiting guest.

Premiere: 25.10.2019

language: Polish/English

ISBN: 978-83-951811-1-5

The guidebook is available free of charge at the seat of the Płock Local Tourist Organization at 8 Old Market Square and the Art Gallery of Płock at 36 Sienkiewicza Street.

 

🇵🇱 „Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej [OSTATNIE EGZEMPLARZE DOSTĘPNE WYŁĄCZNIE WYSYŁKOWO LUB BEZPOŚREDNIO OD FUNDACJI NOBISCUM]

Pierwsze wydawnictwo Fundacji Nobiscum. Na blisko 300 stronach znaleźć można wyczerpujące informacje o historii ulicy Kwiatka, dawnej Szerokiej, będącej niegdyś główną ulicą płockiej dzielnicy żydowskiej – poszczególnych nieruchomościach, ich właścicielach i mieszkańcach. Praca jest wynikiem wielogodzinnych kwerend w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku oraz Archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Jest to pierwsza część większej całości poświęconej historii dzielnicy żydowskiej w Płocku, przygotowywanej przez autorkę.

Premiera: 14.03.2019

Język: polski

ISBN: 978-83-951811-0-8

Książka jest dostępna do nabycia w Płockiej Galerii Sztuki (ul. Sienkiewicza 36), lub wysyłkowo bezpośrednio w Fundacji Nobiscum (kontakt: info [at] fundacjanobiscum.eu)

🇬🇧 “Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” [“A view on Kwiatka Street. Józefa Kwiatka Street in Płock from the beginning of the 19th century to 1939”] by Gabriela Nowak-Dąbrowska [LAST COPIES AVAILABLE DIRECTLY OR BY MAIL FROM THE NOBISCUM FOUNDATION]

The first publication of the Nobiscum Foundation. On nearly 300 pages, one can find extensive information on Kwiatka Street, formerly Szeroka, which used to be the main street of Płock’s Jewish district, its houses, their owners and residents. The book is a result of many hours spent by its author on research of records collected by the State Archives in Płock as well as the Property Registry Archives of the District Court in Płock. It is the first part of a bigger whole focused on the history of the Jewish district in Płock, currently being prepared by the author.

Premiere: 14.03.2019

Language: Polish (English version to be announced soon!)

ISBN: 978-83-951811-0-8

The book is available in the Art Gallery of Płock (36 Sienkiewicza St.) or by post directly from the Nobiscum Foundation (contact: info [at] fundacjanobiscum.eu).

Publication of an English translation of the book is planned for 2022.

 

 

Fundacja Nobiscum wydaje wszystkie publikacje w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego lub w ramach otrzymanych dofinansowań.

The Nobiscum Foundation publishes all works within the framework of its paid public benefit activity or received funding.