KWERENDY

KWERENDY

Przeszłość zachowana w pamięci staje się częścią teraźniejszości – Tadeusz Kotarbiński

Genealogia jest jedną z nauk pomocniczych historii, która zajmuje się badaniem więzi rodzinnych między ludźmi na bazie zachodzącego między nimi pokrewieństwa i powinowactwa. Przedmiotem jej zainteresowania są w szczególności wybrane rodziny i rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje rodzinne i losy poszczególnych członków rodziny. Badania genealogiczne to pasjonująca podróż w przeszłość.

Dla wszystkich tych, którzy pragną poznać swoje korzenie i dzieje przodków, a nie mają możliwości przeprowadzenia własnych badań genealogicznych, Fundacja Nobiscum oferuje pomoc w poszukiwaniach. Dzięki nam dowiesz się, kim byli Twoi przodkowie, gdzie mieszkali i czym się zajmowali. Pomożemy Ci stworzyć graficzne przedstawienie drzewa genealogicznego Twojej rodziny. Pomagamy także w tłumaczeniu dokumentów (z języka rosyjskiego na polski i angielski). Specjalizujemy się w odtwarzaniu historii rodzin żydowskich związanych z Płockiem i okolicami (Wyszogród, Bodzanów, Sierpc, Raciąż, Bielsk, Drobin). Kwerendy genealogiczne przeprowadzamy w zasobie znajdującym się w Archiwum Państwowym w Płocku, oferujemy także prowadzenie badań genealogicznych rodzin pochodzących z innych miejscowości obszaru dawnego Królestwa Kongresowego.

Podstawowym źródłem prowadzonych przez nas badań genealogicznych są akta stanu cywilnego, księgi meldunkowe, akta sądowe i notarialne, akta dotyczące własności nieruchomości. To niekiedy żmudna praca detektywistyczna, która przynosi niemałą satysfakcję. Czas realizacji kwerend genealogicznych uzależniony jest od ilości wpływających podań.

Kontakt: info (at) fundacjanobiscum.eu

 

GENEALOGICAL RESEARCH

The past preserved in memory becomes part of the present – Tadeusz Kotarbiński

Genealogy is one of the auxiliary sciences of history that studies family ties between people on the basis of affinity. The subject of its interest are in particular selected families and families, their origin, history and mutual family relationships and the history of individual family members. Genealogical research is a fascinating journey into the past.

For all those, who want to discover their roots and history of their ancestors, and do not have the opportunity to conduct their own genealogical research, the Nobiscum Foundation offers help in conducting such research. We will help you to find out who your ancestors were, where they lived and what they did in their lives. We will help you create a graphic representation of your family tree. We also help in translating documents (from Russian to Polish and English). We specialize in reconstructing the history of Jewish families associated with Płock and the surrounding areas (Wyszogród, Bodzanów, Sierpc, Raciąż, Bielsk, Drobin). We conduct genealogical queries in the resources of the State Archive in Płock, we also offer genealogical research of families coming from other places in the area of ​​the former Congress Kingdom.

The basic source of genealogical research we carry out are civil registry files, registers, court and notarial files, files regarding property ownership. This is sometimes tedious detective work that brings considerable satisfaction. The duration of genealogical queries depends on the number of applications.

Contact: info (at) fundacjanobiscum.eu


Skip to content