MUZYKA

UBIEL – format: CD, okładka: digipack

Ubiel to wieś na terenie obecnej Białorusi z długą i niełatwą historią – po II wojnie światowej, wyludniona, przestała de facto istnieć. Wiele lat wcześniej, 5 maja 1819 roku w Ubielu urodził się Stanisław Moniuszko.

Swoistą ścieżką dźwiękową dla tego miejsca jest ambientowo-eksperymentalny projekt muzyczny o takiej samej nazwie autorstwa Piotra Dąbrowskiego. Jako baza do jego stworzenia posłużyło siedem kameralnych kompozycji Moniuszki, ich charakter zmienił się jednak do tego stopnia, że trudno mówić tu o adaptacji, a raczej o pochodnych, autonomicznych bytach. Jednym z podstawowych założeń projektu było całkowite odrzucenie klasycznego instrumentarium. Zastąpił je system modularny, urządzenia elektroakustyczne, uzupełniły harmonicznie struktury dronowe i nagrania terenowe. O wierności kompozycjom Moniuszki nie ma nawet mowy – choć momentami są one słyszalne, to już po chwili ustępują miejsca improwizacji i chaosowi. Maszyna nie da się bowiem łatwo okiełznać i zmusza do prowadzenia z nią dialogu.

Premiera: 27.04.2019

Dostępne nieodpłatnie wydawnictwo CD w nakładzie 500 szt. zostało opublikowane w ramach realizacji projektu audiowizualnego UBIEL dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Płocka.

 

UBIEL – format: CD, cover: digipack

Ubiel is a village on the territory of present Belarus with a long and difficult history – after World War II, depopulated, it basically ceased to exist. Many years earlier, on May 5, 1819, Stanisław Moniuszko was born in Ubiel.

An ambient-experimental musical project of the same name, created by Piotr Dąbrowski, is a specific soundtrack for this place. Seven chamber compositions by Moniuszko served as the basis for its creation, but their original character has changed to such an extent that it is difficult to talk about adaptations, but rather derivatives, autonomous musical entities. One of the basic assumptions of the project was the total rejection of classical instruments. They were replaced by a modular system, electroacoustic devices, additional harmonic drone structures and field recordings. Any fidelity to the compositions of Moniuszko is out of the question – although they are sometimes audible, they are subject to improvisation and chaos. The machine cannot be easily tamed and enforces dialogue with itself.

Premiere: 27.04.2019

The CD edition of 500, available free of charge, was published as part of the UBIEL audiovisual project thanks to funding received from the City of Płock.

 

Fundacja Nobiscum wydaje wszystkie publikacje w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego lub w ramach otrzymanych dofinansowań.

The Nobiscum Foundation publishes all works within the framework of its paid public benefit activity or received funding.