STATUT

STATUT

Fundacja Nobiscum

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Fundacja Nobiscum zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2016.40j.t.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t. ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Piotra Jerzego Dąbrowskiego i Gabrielę Teresę Nowak zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Hannę Banucha, Repertorium A numer 6576/2018, w kancelarii notarialnej w Płocku, ul. Kwiatka 8, w dniu 18 kwietnia 2018 roku.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Płock.

2. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

3. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

5. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników.

6. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może przystępować do innych organizacji, spółek oraz instytucji na zasadach pełnej autonomii oraz może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

§5

1. Fundacja może używać pieczątek z napisem o treści: Fundacja Nobiscum

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego i symbolu, według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji.

3. Dla celów współpracy z zagranicą fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie, wspieranie, upowszechnianie i promocja kultury i sztuki, w tym także niszowej, awangardowej i niekomercyjnej a także historii regionalnej w Polsce i za granicą

2. Inicjowanie i upowszechnianie edukacji artystycznej, kulturalnej i historycznej

3. Wspieranie i integracja artystów oraz tworzenie dla nich warunków do rozwoju twórczego

4. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa

5. Wspieranie inicjatyw lokalnych związanych z upowszechnianiem i promocją kultury, sztuki i historii regionalnej

6. Działalności na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

7. Działalność na rzecz dialogu międzypokoleniowego, aktywizacja dzieci, młodzieży i seniorów w obszarze kultury, sztuki i historii

8. Działalność na rzecz dialogu międzykulturowego i tolerancji

9. Działalność naukowa, badawcza i oświatowa, wspierająca i promująca rozwój regionalny

10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, regionalnej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej.

11. Wspieranie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

12. Wspieranie turystyki i krajoznawstwa w obszarze regionu.

13. Niesienie pomocy Polakom zamieszkałym poza granicami kraju, szczególnie w zakresie upowszechniania wiedzy historycznej i pośrednictwa w kontaktach z instytucjami w Polsce

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej, wydawniczej, fonograficznej, filmowej, telewizyjnej i prasowej bezpośrednio związanej z celami Fundacji.

2. Prowadzenie strony internetowej, bloga

3. Organizowanie działań promocyjno-marketingowych z wykorzystaniem audycji radiowych, telewizyjnych, projektów multimedialnych, akcji i kampanii społecznych na rzecz promocji kultury, twórców, twórczości i edukacji artystycznej.

4. Prowadzenie kwerend archiwalnych, w tym kwerend genealogicznych

5. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, seminariów, kursów, konferencji, odczytów, projekcji, sesji naukowych, spektakli, widowisk teatralnych, zajęć grupowych i indywidualnych, projektów edukacyjnych i animacyjnych

6. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, koncertów, wystaw, przedstawień, happeningów oraz wydarzeń o charakterze artystycznym,

7. Organizowanie i wspieranie działalności kulturalnej w zakresie twórczości, edukacji i upowszechniania kultury z różnorodnych dziedzin sztuki

8. Organizowanie akcji charytatywnych

9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym animowanie działań sprzyjających zwiększeniu roli kultury i sztuki w wychowaniu i edukacji oraz organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej

10. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej a także upowszechnianie wiedzy historycznej

11. Działalność wspomagającej rozwój społeczności lokalnych, w tym rewitalizację, poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych.

12. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących polską kulturę i sztukę

13. Wspieranie twórców na rzecz realizacji własnych i wspólnych projektów artystycznych

14. Współpracę z artystami, twórcami, mediami, władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, krajowymi jak i zagranicznymi, w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej

15. Organizowanie i propagowanie różnorodnych form aktywnego współdziałania kreatywnych środowisk twórczych, naukowych, oświatowych i lokalnych społeczności.

16. Organizowanie, wspieranie i promowanie działalności na rzecz likwidacji barier w dostępie do dóbr kultury oraz zwiększenia dostępu do oferty i edukacji kulturalnej

17. Aktywny udział w lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieciach współpracy działających na rzecz kultury, sztuki i edukacji.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§8

1.Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych, w tym kwota w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego, może także prowadzić działalność gospodarczą.

4. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego i trwa do 31.12.2018 roku.

5. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

a) wykonywanie tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich (Kod PKD: 74.30.Z)

b) nagrywanie i realizacja dźwięku podczas wydarzeń muzycznych (Kod PKD: 59.20.Z)

c) projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych i promocyjnych (Kod PKD: 73.11.Z)

§9

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz grantów,

b) zbiórek, aukcji i imprez publicznych,

c) majątku Fundacji,

d) odpłatnej działalności pożytku publicznego

e) działalności gospodarczej

f) instrumentów finansowych, w tym odsetek od lokat, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, innych dostępnych na rynku kapitałowym,

g) innych źródeł.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

3. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w § 9 ust. 1 pkt. a – z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności Fundacji – Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia życzeń wpłacających i ofiarodawców.

4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

5. Fundacja nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem na rzecz Fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

b) przekazywać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) udostępniać swojego majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zaciągać zobowiązań kredytowych w wysokości wyższej niż wynosi majątek Fundacji

§10

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym majątkiem.

WŁADZE FUNDACJI

§11

Do władz Fundacji należy Zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem”

§12

1. Zarząd Fundacji liczy od 2 do 5 osób, łącznie z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu.

2. Powoływanie członków Zarządu należy do stałych kompetencji Fundatorów.

3. W pierwszym składzie Zarządu, Fundatorzy obejmują funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu.

4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów w drodze uchwały.

5. Członkowie Zarządu powołani są na czas nieokreślony.

6. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji.

8. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności ponad połowy jej członków, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

9. Fundatorzy mogą odwołać członka Zarządu w każdym czasie; może także zawiesić go w wykonywaniu przez niego tej funkcji. Odwołanie członka Zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy, jeśli członek Zarządu był zatrudniony w Fundacji.

10. Złożenie rezygnacji przez członka Zarządu jest równoznaczne z wygaśnięciem jego mandatu.

§13

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) Realizowanie zadań statutowych Fundacji.

b) Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.

c) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, a w szczególności wobec organów państwowych i innych organizacji i udzielanie pełnomocnictw.

d) Zarządzanie majątkiem Fundacji.

e) Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

f) Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.

g) Odpowiadanie za wyniki finansowo – gospodarcze i społeczne Fundacji.

h) Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu

i) Uchwalanie regulaminu pracy i wydatkowania środków Fundacji na cele statutowe.

j) Uchwalanie instrukcji w zakresie administrowania majątkiem i działalności finansowej.

k) Ustalenie podziału pracy między członkami Zarządu.

§14

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

a) Kierowanie pracami Zarządu i reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.

b) Opracowywanie projektu porządku obrad Zarządu.

c) Przygotowanie niezbędnych materiałów na posiedzenia Zarządu.

d) Składanie sprawozdań z wykonania uchwał Zarządu,

e) Ogłoszenie budżetu i sprawozdania z jego wykonania,

f) Nawiązywanie stosunków pracy z ewentualnymi pracownikami Fundacji oraz ustalenie zasad i wysokości wynagrodzeń.

g) Prowadzenie i organizowanie bieżącej pracy Fundacji.

§15

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes Zarządu

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

3. Członkowie Zarządu powinni być zawiadamiani o terminach posiedzeń Zarządu z podaniem porządku obrad przynajmniej na 3 dni przed datą posiedzenia.

§16

Do reprezentowania Fundacji oraz składania oświadczeń woli w jej imieniu uprawnieni są: Prezes Fundacji jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Wiceprezes.

§17

1. Z członkami Zarządu mogą być zawarte stosowne umowy o pracę.

2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia oraz wielkość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji ustala Prezes.

3. Umowy o pracę, umowy zlecenie lub o dzieło z członkiem Zarządu zawiera Prezes Fundacji jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Wiceprezes.

4. Członkom Zarządu przysługuje na zasadach ogólnych zwrot kosztów służbowych.

§18

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:

a) Śmierci.

b) Złożenia rezygnacji i dostarczenia rezygnacji do siedziby Fundacji za potwierdzeniem.

c) Odwołania z funkcji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§19

Decyzje w kwestii zmian w statucie podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały

§20

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

3. Momentem decydującym o likwidacji Fundacji jest sytuacja, w której dalsze prowadzenie działalności zmierzałoby do niewypłacalności.

4. O likwidacji Fundacji Prezes Zarządu zawiadamia ministra nadzorującego Fundację.

5. O przeznaczeniu majątku Fundacji pozostałego po likwidacji decyduje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Fundatorów.

§21

Fundacja składa właściwemu Ministrowi corocznie, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§22

Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.


Skip to content