Żydowski hrabia w Sochocinie – zapraszamy na wystawę o Stanisławie Posnerze

Żydowski hrabia w Sochocinie – zapraszamy na wystawę o Stanisławie Posnerze

🇵🇱

Od 13 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Sochocinie będzie można zapoznać się z wystawą „Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze”, przygotowaną w ramach działań Fundacji Nobiscum. Wystawa była prezentowana w zeszłym roku w filii nr 7 Książnicy Płockiej, w związku ze 150. rocznicą urodzin tego wybitnego prawnika-cywilisty, socjologa i publicysty, wpisując się zarazem w obchody 100. lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zaś w styczniu tego roku towarzyszyła charytatywnemu V Biegowi Powstania Styczniowego w Kucharach Żydowskich. Cieszymy się, że po raz kolejny wystawa zostanie zaprezentowana na ziemi płońskiej, skąd pochodziła rodzina Stanisława Posnera!

Na wystawę składa się 15 plansz, na których zostały zaprezentowane materiały archiwalne pochodzące ze zbiorów Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Warszawie i przede wszystkim Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, który przechowuje bogatą spuściznę Stanisława Posnera, działacza niezwykle wszechstronnego, który łączył pracę polityczną w partii i Senacie z codzienną pracą dziennikarską i przynależnością do licznych stowarzyszeń.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Sochocin Jerzemu Ryzińskiemu za zainteresowanie naszą inicjatywą, Piotrowi Morańskiemu z GOK za opiekę nad wystawą oraz naszemu przyjacielowi Piotrowi Sokołowskiemu za pracę na rzecz lokalnej historii i upamiętnienia rodziny Posnerów!

🇬🇧

Starting from June 13 we would like to invite you all to the Communal Cultural Center in Sochocin, where the exhibition “The Jewish Count. The story of Stanisław Posner” prepared by the Nobiscum Foundation, will be opened. The exhibition was presented last year in the department No. 7 of the Płock Library, in connection with the 150th anniversary of the birth of this eminent lawyer, sociologist and journalist, at the same time commemorating the 100th anniversary of Poland’s independence, and in January 2019 it was accompanying the charitable 5th Run of the January Uprising in Kuchary Żydowskie. We are happy that once again the exhibition will be presented in the region of Płońsk, the home land of Stanisław Posner!

The exhibition consists of 15 boards, on which we presented archival materials from the Central Archives of Modern Records in Warsaw, the National Digital Archives, State Archives in Warsaw and above all the Manuscript Department of the Warsaw University Library, which stores the rich legacy of Stanisław Posner, an extremely versatile activist, who combined political work in the party and the Senate with daily journalistic work and activity in numerous associations.

We would like to thank the Mayor of Sochocin Jerzy Ryziński for the interest in our initiative, Piotr Morański of the Communal Cultural Center for taking care of our exhibition and our dear friend Piotr Sokołowski for his work for the local history and commemoration of the Posner family!Skip to content