Tag: Jewish genealogy

Trzeci odcinek cyklu “Płock w zasięgu ręki”: cmentarze żydowskie i mykwa

Trzeci odcinek cyklu “Płock w zasięgu ręki”: cmentarze żydowskie i mykwa

Trzeci odcinek cyklu “Płock w zasięgu ręki”, który Fundacja Nobiscum przygotowuje dzięki dofinansowaniu Fundacji “Fundusz Grantowy dla Płocka”, poświęciliśmy historii płockich cmentarzy żydowskich i mykwy – a więc najważniejszych, obok synagog, miejsc związanych z lokalną społecznością żydowską. Film dostępny jest w języku polskim, z polskimi […]

Wystawa “Józef Kwiatek i jego ulica” – pamiątki rodzinne

Wystawa “Józef Kwiatek i jego ulica” – pamiątki rodzinne

PL: W związku z przypadającą w tym roku 145. rocznicą urodzin Józefa Kwiatka (1874-1910) – patrona najważniejszej ulicy żydowskiej przedwojennego Płocka, Fundacja Nobiscum organizuje jesienią wystawę planszową zatytułowaną “Józef Kwiatek i jego ulica”. Wystawa, która powstanie dzięki dofinansowaniu Miasta Płocka, zostanie przygotowana na podstawie materiałów […]

Premiera książki “Okno na Kwiatka” Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej i wystawa solarigrafii Among Scratches

Premiera książki “Okno na Kwiatka” Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej i wystawa solarigrafii Among Scratches

Fundacja Nobiscum i Płocka Galeria Sztuki zapraszają na podwójne wydarzenie: premierę książki Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej „Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” oraz otwarcie wystawy solarigrafii Among Scratches.

Publikacja „Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej to pierwsze wydawnictwo Fundacji Nobiscum. Na blisko 300 stronach znaleźć można wyczerpujące informacje o historii ulicy Kwiatka, dawnej Szerokiej, będącej niegdyś główną ulicą płockiej dzielnicy żydowskiej – poszczególnych nieruchomościach, ich właścicielach i mieszkańcach. Praca jest wynikiem wielogodzinnych kwerend w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku oraz Archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Jest to pierwsza część większej całości poświęconej historii dzielnicy żydowskiej w Płocku, przygotowywanej przez autorkę.

Fundacja Nobiscum wydaje wszystkie swe publikacje w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

O książce: https://fundacjanobiscum.eu/wydawnictwa/

Wystawa solarigrafii Among Scratches zaprezentuje selekcję fotografii artystki wykonanych w tej ciekawej technice, opartej na użyciu własnoręcznie tworzonych aparatów otworkowych. Otrzymane w wyniku długotrwałego naświetlania zdjęcia noszą wyraźne ślady wędrówki słońca na nieboskłonie. Część fotografii prezentowanych na wystawie wykonana została na terenie dawnej płockiej dzielnicy żydowskiej.

Wystawa czynna będzie w Galerii Kreski Płockiej Galerii Sztuki do 6 kwietnia.

Gabriela Nowak-Dąbrowska – wiceprezeska Fundacji Nobiscum, historyczka, genealożka, badaczka historii płockich Żydów, wieloletnia pracowniczka płockiego sektora kultury, autorka książki „Żydzi płoccy. Album pamięci”, publikacji „Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje”, wielu artykułów popularno-naukowych i naukowych na łamach „Naszych Korzeni”, „Zeszytów Archiwalnych”oraz „Rocznika Muzeum Mazowieckiego” a także licznych wystaw m.in. „Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje”, „Spółdzielnia Pracy Dziewiarskiej im. Gerszona Dua w Płocku (1949-1969)”, „W obliczu ulotnej rzeczywistości… Zakłady fotograficzne płockich Żydów w świetle zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, „Kolegialna 4. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” oraz projektu wystawienniczego „Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze” zrealizowanego w ramach działań Fundacji Nobiscum.

Among Scratches – Aneta W., pochodzi z Gdańska, jest fotografem z wyboru, działalnością tą zajmuje się od około dziesięciu lat. Oprócz melancholijnej, solarigraficznej fotografii pod pseudonimem Among Scratches realizuje w całym kraju akcje z pogranicza artu, kolażu i sztuki konceptualnej. Są to tzw. Znikające Wystawy na rynkach czy w opuszczonych kamienicach. Wydawczyni niezależnej gazety – zina – pod tym samym tytułem. Laureatka licznych konkursów fotograficznych, ma za sobą wiele wystaw zbiorowych (m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Ziemi Otwockiej, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Galerii „Pod Hugonem” we Wrocławiu), i kilka indywidualnych (m.in. w Galerii Kazamaty Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej i Centrum Artystycznym Sztukarnia w Warszawie oraz Galerii P w płockim Ratuszu). Obecnie mieszka, pracuje i tworzy w Płocku.

ENG:

The Nobiscum Foundation and the Art Gallery of Płock invite you to a special double event: the premiere of the book “Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” [“A view on Kwiatka Street. Józefa Kwiatka Street in Płock from the beginning of the 19th century to 1939”] by Gabriela Nowak-Dąbrowska and the opening of the solarigraphy exhibition by Among Scratches.

The book entitled “Okno na Kwiatka…” by Gabriela Nowak-Dąbrowska is the first publication of the Nobiscum Foundation. On nearly 300 pages, one can find extensive information on Kwiatka Street, formerly Szeroka, which used to be the main street of Płock’s Jewish district, its houses, their owners and residents. The book is a result of many hours spent by its author on research of records collected by the State Archives in Płock as well as the Property Registry Archives of the District Court in Płock. It is the first part of a bigger whole focused on the history of the Jewish district in Płock, currently being prepared by the author.

The Nobiscum Foundation publishes books as part of its paid public benefit activity.

About the book: https://fundacjanobiscum.eu/wydawnictwa/

The exhibition of solarigraphy by Among Scratches presents a selection of photographs taken in this interesting technique, based on hand-made pinhole cameras. During prolonged exposure, the photos begin to bear clear traces of sunrays. Some of the photographs were taken in the former Jewish district in Płock, especially for this exhibition.

The exhibition will be open in the Art Gallery of Płock until April 6.

Gabriela Nowak-Dąbrowska – Vice President of the Nobiscum Foundation, historian, genealogist, researcher of the history of Płock Jews, a longtime employee of the Płock cultural sector, author of the book “Żydzi płoccy. Album pamięci” [“Jews of Płock. The album of remembrance”], publication “Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje” [„Jewish Płock – architectural visions and realizations”], many popular science and scientific articles on the pages of “Nasze Korzenie” magazine, “Zeszyty archiwalne” and “Rocznik Muzeum Mazowieckiego” [„The annual of the Mazovian Museum”] as well as numerous exhibitions, including “Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje”, “Spółdzielnia Pracy Dziewiarskiej im.Gerszona Dua w Płocku (1949-1969)” [“The Gerszon Dua Clothing Workshop Cooperative in Płock (1949-1969)”], “W obliczu ulotnej rzeczywistości… Zakłady fotograficzne płockich Żydów w świetle zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku” [“Facing the fugitive reality… Photographic works of the Płock Jews in the light of the collections of the Mazovian Museum in Płock”], “Kolegialna 4. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” [“4 Kolegialna Street. Past – present – future”] and the exhibition project “Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze” [The Jewish Count. The story of Stanisław Posner”] prepared for the Nobiscum Foundation.

Among Scratches – Aneta W., originating from Gdańsk, a photographer by choice, has been involved in this activity for about ten years. In addition to melancholic solarigraphy under the pseudonym of Among Scratches, she performs activities on the borderline of art, collage and conceptual art throughout the country. These are the so-called Disappearing Exhibitions on market squares or abandoned tenement houses. Publisher of an independent newspaper – zine – under the same title. Winner of numerous photographic competitions, participated in many collective exhibitions (at the National Museum in Krakow, National Museum in Wroclaw, Museum of Otwock, Center for Contemporary Art in Toruń, Gallery “Pod Hugonem” in Wrocław, and more), and several individual ones (in the Kazamaty Gallery of the Capital Center for Cultural Education and the Sztukarnia Art Center in Warsaw as well as the P Gallery in the City Hall in Płock). She currently lives, works and creates in Płock.

Żydowski Hrabia wraca do domu. Nasza wystawa podczas 5. Biegu Powstania Styczniowego w Kucharach Żydowskich.

Żydowski Hrabia wraca do domu. Nasza wystawa podczas 5. Biegu Powstania Styczniowego w Kucharach Żydowskich.

Już 27 stycznia 2019 r. w Kucharach Żydowskich odbędzie się 5. Bieg Powstania Styczniowego, czyli charytatywny bieg o charakterze koleżeńskim. W tym roku fundusze z wpisowego i datki z puszek wolontariuszy posłużą pomocy 3-letniej Oli Lewandowskiej, chorującej na rzadką chorobę genetyczną – zespół Aperta. Podczas […]

Badania genealogiczne w toku… / Genealogical research continues…

Badania genealogiczne w toku… / Genealogical research continues…

BADANIA GENEALOGICZNE W TOKU… Za nami trzy obszerne kwerendy genealogiczne. Dziesiątki przewertowanych aktów stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, aktów notarialnych i sądowych. Godziny żmudnej pracy w Archiwum Państwowym w Płocku i Urzędzie Stanu Cywilnego. Przed nami kolejne wyzwania… Wspólnie możemy odtworzyć historię Waszych rodzin. Dziękujemy za […]


Skip to content