Pamięć. Płock 1939

Pamięć. Płock 1939

🇵🇱 II wojna światowa przyniosła zagładę płockich Żydów. W lutym i marcu 1941 roku okupanci hitlerowscy deportowali do niemieckich obozów koncentracyjnych około 10 tys. Żydów z Płocka i pobliskich miejscowości. Z około 9 tys. osób pochodzenia żydowskiego mieszkających przed wybuchem wojny w Płocku, ocalała zaledwie garstka.

Mówiąc o tych mrocznych czasach posługujemy się liczbami, często zapominając, że stoją za nimi konkretni ludzie. Mężczyźni, kobiety i dzieci.

Co jakiś czas w przestrzeni publicznej wyrastają ważne, potrzebne i mądre projekty, które stanowią dla nas motywację do podejmowania nowych wyzwań. Zainspirowani inicjatywą Dariusza Popieli “Ludzie, nie liczby” oraz przedsięwzięciem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – “Lublin. 43 tysiące” będziemy realizować projekt:

Pamięć. Płock 1939

Celem realizowanej przez Fundację Nobiscum inicjatywy będzie imienne upamiętnienie wszystkich mieszkańców miasta Płocka żydowskiego pochodzenia, którzy zginęli w Holokauście. Na podstawie dokumentów archiwalnych z okresu II wojny światowej opracujemy informacje dotyczące wszystkich Żydów mieszkających w Płocku, wraz z danymi dotyczącymi adresu zamieszkania i daty urodzenia, które będą dostępne na stronie JewishPlock.eu.

Mamy nadzieję, że już 1 marca przyszłego roku, w rocznicę ostatniej deportacji płockich Żydów do obozu w Działdowie, będziemy mogli przedstawić Wam efekty naszej kwerendy archiwalnej.

Niebawem poinformujemy też o kolejnej inicjatywie w ramach projektu “Pamięć. Płock 1939”, jaką chcemy zrealizować.

 

🇬🇧 World War II brought the extermination of the Jews of Płock. In February and March 1941, the Nazi occupants deported about 10,000 Jews from Płock and nearby towns to German concentration camps. From around 9,000 of Jewish people living in Płock before the outbreak of the war, only a few survived.

When talking about these dark times, we use numbers, often forgetting that specific people are behind them. Men, women and children.

Every now and then important, necessary and smart projects arise in the public space that motivate us to take on new challenges. Inspired by the initiative of Dariusz Popela “People, not numbers” and the project of the “Grodzka Gate – NN Theatre” Center – “Lublin. 43 000”, we will implement the project:

Remembrance. Płock 1939

The goal of the initiative by the Nobiscum Foundation will be to commemorate all Jewish citizens of Płock who perished in the Holocaust. Based on archival documents from the World War II period, we will compile information on all Jews living in Płock, together with data regarding the address of residence and date of birth, which will be available on the JewishPlock.eu website.

We hope that on March 1 next year, on the anniversary of the last deportation of Płock Jews to the camp in Działdowo, we will be able to present you the results of our archival research.

Soon we will also inform you about the next initiative of the project “Remembrance. Płock 1939”.Skip to content