Premiera filmu „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”

Premiera filmu „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”

🇵🇱 Wiedzieli więźniowie, że wyjścia nie ma oprócz walki, która mogła części przynieść wyzwolenie. Wielka święta chęć życia, umiłowanie wolności, zrodziło myśl o wyrwaniu się z drutów kolczastych.

Marian Płatkiewicz

W 2023 roku przypada 80. rocznica buntu więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II. W związku z tą rocznicą oraz dzięki dofinansowaniu Miasta Płock Fundacja Nobiscum przygotowała film zatytułowany „Ostatnia droga życia. Płocczanie w Powstaniu w Treblince”. Celem produkcji jest przybliżenie postaci Żydów z Płocka, którzy byli uczestnikami powstania, w tym Mariana Płatkiewicza, Motela Perelgryca oraz Chaskiela Rozenberga. Autorski scenariusz filmu został oparty m.in. o wspomnienia Mariana Płatkiewicza zachowane w zbiorach Yad Vashem, dokumenty archiwalne ze zbiorów Archiwum Państwowego w Płocku oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku, a także pamiątki rodzinne – fotografie udostępnione fundacji ze zbiorów prywatnych rodzin Motela Perelgryca oraz Chaskiela Rozenberga. W filmie gościnnie wystąpili m.in. przedstawiciele Fundacji Pamięć Treblinki, która gromadzi oraz upowszechnia wiedzę o obozie, zbiera istniejące relacje świadków i ocalałych oraz publikuje imiona i nazwiska osób, które w Treblince zginęły (razem z Żydowskim Instytutem Historycznym tworzy tzw. Księgę Imion).

Film nagrany został w Płocku, w lokalizacjach związanych z życiem płockich Żydów, którzy w okresie II wojny światowej byli więźniami Treblinki i którzy latem 1943 roku brali udział w powstaniu (Marian Płatkiewicz, Rudek Lubraniecki, Motel Perelgryc, Chaskiel Rozenberg) oraz na terenie Muzeum Treblinka.

Na premierę filmu zapraszamy do Kina za Rogiem w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki im. Themersonów 2 sierpnia 2023 roku o godz. 18.00, a więc w rocznicę buntu więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Treblinka II. Po swojej płockiej premierze film znajdzie się także w mediach społecznościowych i portalach opartych o treści wideo (Facebook, Youtube, Vimeo) oraz na stronie internetowej Fundacji Nobiscum.

🇬🇧 The prisoners knew that there was no way out except to fight, which could bring liberation to some of them. The great holy will to live, the love of freedom, gave rise to the idea of breaking free from hell surrounded by barbed wire.

Marian Platkiewicz

2023 marks the 80th anniversary of the revolt of the prisoners of the German Nazi death camp Treblinka II. In connection with this anniversary and thanks to the financial support of the City of Płock, the Nobiscum Foundation prepared a film entitled “The last path of their lives. People of Płock in the Uprising in Treblinka”.

The aim of the production is to present the Jewish people from Płock who participated in the uprising, including Marian Platkiewicz, Motel Perelgryc and Chaskiel Rozenberg. The script of the film was based on the memoirs of Marian Platkiewicz preserved in the collection of Yad Vashem, archival documents from the collections of the State Archives in Płock and the Registry Office in Płock, as well as family memorabilia – photographs made available to the foundation from the private collections of the families of Motel Perelgryc and Chaskiel Rozenberg. Guests of the film include, among others, representatives of the Memory of Treblinka Foundation, which collects and promotes knowledge about the camp, gathers accounts of witnesses and survivors, and publishes the names and surnames of people who were murdered in Treblinka (together with the Jewish Historical Institute, the foundation creates the so-called Book of Names).

The film was recorded in Płock, in locations related to the life of Jewish residents who were later prisoners of Treblinka during World War II and who took part in the uprising in the summer of 1943 (Marian Platkiewicz, Rudek Lubraniecki, Motel Perelgryc, Chaskiel Rozenberg) as well as on the grounds of the Treblinka Museum.

We would like to invite you to the premiere of the film to the Cinema Around the Corner of the Franciszka and Stefan Themerson Center for Culture and Arts in Płock on August 2, 2023 at 6 p.m., on the anniversary of the revolt of prisoners of the German Nazi death camp Treblinka II. After its premiere in Płock, the film will also be available in social media and video-based websites (Facebook, Youtube, Vimeo) as well as on the website of the Nobiscum Foundation.Skip to content