Tag: Historia

Trzy dofinansowania ze środków Miasta Płocka dla Fundacji Nobiscum

Trzy dofinansowania ze środków Miasta Płocka dla Fundacji Nobiscum

Miło nam poinformować, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Miasta Płocka Fundacja Nobiscum zrealizuje w 2019 roku trzy projekty skierowane do mieszkańców miasta i nie tylko. We are pleased to announce that thanks to the funding received from the City of Płock, the Nobiscum Foundation […]

Premiera książki “Okno na Kwiatka” Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej i wystawa solarigrafii Among Scratches. Fotorelacja.

Premiera książki “Okno na Kwiatka” Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej i wystawa solarigrafii Among Scratches. Fotorelacja.

Fundacja Nobiscum serdecznie dziękuje Płockiej Galerii Sztuki i wszystkim przybyłym na nasze podwójne wydarzenie: premierę książki Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej „Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” oraz otwarcie wystawy solarigrafii Among Scratches. Książkę można wciąż zakupić w Płockiej […]

Premiera książki “Okno na Kwiatka” Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej i wystawa solarigrafii Among Scratches

Premiera książki “Okno na Kwiatka” Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej i wystawa solarigrafii Among Scratches

Fundacja Nobiscum i Płocka Galeria Sztuki zapraszają na podwójne wydarzenie: premierę książki Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej „Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” oraz otwarcie wystawy solarigrafii Among Scratches.

Publikacja „Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” autorstwa Gabrieli Nowak-Dąbrowskiej to pierwsze wydawnictwo Fundacji Nobiscum. Na blisko 300 stronach znaleźć można wyczerpujące informacje o historii ulicy Kwiatka, dawnej Szerokiej, będącej niegdyś główną ulicą płockiej dzielnicy żydowskiej – poszczególnych nieruchomościach, ich właścicielach i mieszkańcach. Praca jest wynikiem wielogodzinnych kwerend w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku oraz Archiwum Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku. Jest to pierwsza część większej całości poświęconej historii dzielnicy żydowskiej w Płocku, przygotowywanej przez autorkę.

Fundacja Nobiscum wydaje wszystkie swe publikacje w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

O książce: https://fundacjanobiscum.eu/wydawnictwa/

Wystawa solarigrafii Among Scratches zaprezentuje selekcję fotografii artystki wykonanych w tej ciekawej technice, opartej na użyciu własnoręcznie tworzonych aparatów otworkowych. Otrzymane w wyniku długotrwałego naświetlania zdjęcia noszą wyraźne ślady wędrówki słońca na nieboskłonie. Część fotografii prezentowanych na wystawie wykonana została na terenie dawnej płockiej dzielnicy żydowskiej.

Wystawa czynna będzie w Galerii Kreski Płockiej Galerii Sztuki do 6 kwietnia.

Gabriela Nowak-Dąbrowska – wiceprezeska Fundacji Nobiscum, historyczka, genealożka, badaczka historii płockich Żydów, wieloletnia pracowniczka płockiego sektora kultury, autorka książki „Żydzi płoccy. Album pamięci”, publikacji „Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje”, wielu artykułów popularno-naukowych i naukowych na łamach „Naszych Korzeni”, „Zeszytów Archiwalnych”oraz „Rocznika Muzeum Mazowieckiego” a także licznych wystaw m.in. „Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje”, „Spółdzielnia Pracy Dziewiarskiej im. Gerszona Dua w Płocku (1949-1969)”, „W obliczu ulotnej rzeczywistości… Zakłady fotograficzne płockich Żydów w świetle zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”, „Kolegialna 4. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” oraz projektu wystawienniczego „Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze” zrealizowanego w ramach działań Fundacji Nobiscum.

Among Scratches – Aneta W., pochodzi z Gdańska, jest fotografem z wyboru, działalnością tą zajmuje się od około dziesięciu lat. Oprócz melancholijnej, solarigraficznej fotografii pod pseudonimem Among Scratches realizuje w całym kraju akcje z pogranicza artu, kolażu i sztuki konceptualnej. Są to tzw. Znikające Wystawy na rynkach czy w opuszczonych kamienicach. Wydawczyni niezależnej gazety – zina – pod tym samym tytułem. Laureatka licznych konkursów fotograficznych, ma za sobą wiele wystaw zbiorowych (m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Ziemi Otwockiej, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Galerii „Pod Hugonem” we Wrocławiu), i kilka indywidualnych (m.in. w Galerii Kazamaty Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej i Centrum Artystycznym Sztukarnia w Warszawie oraz Galerii P w płockim Ratuszu). Obecnie mieszka, pracuje i tworzy w Płocku.

ENG:

The Nobiscum Foundation and the Art Gallery of Płock invite you to a special double event: the premiere of the book “Okno na Kwiatka. Ulica Józefa Kwiatka w Płocku od początku XIX wieku do 1939 roku” [“A view on Kwiatka Street. Józefa Kwiatka Street in Płock from the beginning of the 19th century to 1939”] by Gabriela Nowak-Dąbrowska and the opening of the solarigraphy exhibition by Among Scratches.

The book entitled “Okno na Kwiatka…” by Gabriela Nowak-Dąbrowska is the first publication of the Nobiscum Foundation. On nearly 300 pages, one can find extensive information on Kwiatka Street, formerly Szeroka, which used to be the main street of Płock’s Jewish district, its houses, their owners and residents. The book is a result of many hours spent by its author on research of records collected by the State Archives in Płock as well as the Property Registry Archives of the District Court in Płock. It is the first part of a bigger whole focused on the history of the Jewish district in Płock, currently being prepared by the author.

The Nobiscum Foundation publishes books as part of its paid public benefit activity.

About the book: https://fundacjanobiscum.eu/wydawnictwa/

The exhibition of solarigraphy by Among Scratches presents a selection of photographs taken in this interesting technique, based on hand-made pinhole cameras. During prolonged exposure, the photos begin to bear clear traces of sunrays. Some of the photographs were taken in the former Jewish district in Płock, especially for this exhibition.

The exhibition will be open in the Art Gallery of Płock until April 6.

Gabriela Nowak-Dąbrowska – Vice President of the Nobiscum Foundation, historian, genealogist, researcher of the history of Płock Jews, a longtime employee of the Płock cultural sector, author of the book “Żydzi płoccy. Album pamięci” [“Jews of Płock. The album of remembrance”], publication “Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje” [„Jewish Płock – architectural visions and realizations”], many popular science and scientific articles on the pages of “Nasze Korzenie” magazine, “Zeszyty archiwalne” and “Rocznik Muzeum Mazowieckiego” [„The annual of the Mazovian Museum”] as well as numerous exhibitions, including “Żydowski Płock – architektoniczne wizje i realizacje”, “Spółdzielnia Pracy Dziewiarskiej im.Gerszona Dua w Płocku (1949-1969)” [“The Gerszon Dua Clothing Workshop Cooperative in Płock (1949-1969)”], “W obliczu ulotnej rzeczywistości… Zakłady fotograficzne płockich Żydów w świetle zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku” [“Facing the fugitive reality… Photographic works of the Płock Jews in the light of the collections of the Mazovian Museum in Płock”], “Kolegialna 4. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” [“4 Kolegialna Street. Past – present – future”] and the exhibition project “Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze” [The Jewish Count. The story of Stanisław Posner”] prepared for the Nobiscum Foundation.

Among Scratches – Aneta W., originating from Gdańsk, a photographer by choice, has been involved in this activity for about ten years. In addition to melancholic solarigraphy under the pseudonym of Among Scratches, she performs activities on the borderline of art, collage and conceptual art throughout the country. These are the so-called Disappearing Exhibitions on market squares or abandoned tenement houses. Publisher of an independent newspaper – zine – under the same title. Winner of numerous photographic competitions, participated in many collective exhibitions (at the National Museum in Krakow, National Museum in Wroclaw, Museum of Otwock, Center for Contemporary Art in Toruń, Gallery “Pod Hugonem” in Wrocław, and more), and several individual ones (in the Kazamaty Gallery of the Capital Center for Cultural Education and the Sztukarnia Art Center in Warsaw as well as the P Gallery in the City Hall in Płock). She currently lives, works and creates in Płock.

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

W najbliższą niedzielę, 27 stycznia 2019 r., obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Tego dnia zapalmy świece w płockich oknach na znak upamiętnienia wszystkich, którzy zostali zamordowani podczas Holokaustu. Naszym obowiązkiem jest pamięć. Nigdy więcej.   This Sunday, 27 January 2019, we celebrate the […]

Otwarcie wystawy “Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze”. Film i fotorelacja

Otwarcie wystawy “Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze”. Film i fotorelacja

Otwarcie wystawy “Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze” w Filii nr 7 Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego. Referat na temat Stanisława Posnera wygłosiła Gabriela Nowak-Dąbrowska, wiceprezes Fundacji Nobiscum i autorka wystawy. Raz jeszcze dziękujemy Joannie Banasiak, dyrektor Książnicy Płockiej i wszystkim jej pracownikom. Dziękujemy również […]

Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze – wystawa planszowa

Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze – wystawa planszowa

Fundacja Nobiscum we współpracy z Książnicą Płocką zaprasza na wystawę planszową poświęconą postaci Stanisława Posnera. W roku bieżącym przypada 150. rocznica urodzin tego prawnika, socjologa, publicysty, senatora I i II kadencji w II RP, urodzonego w Kucharach Żydowskich na ziemi płońskiej.

Wystawę objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Stanisław Posner zapisał się na kartach historii nie tylko jako uczony prawnik, wybitny polityk i mąż stanu na miarę światową, ale także jako działacz społeczny o wielkiej ofiarności, żarliwy miłośnik książki, wielki obywatel i człowiek niezwykłego serca. W czasie I wojny światowej, przebywając na emigracji w Paryżu, Posner pracował z niezwykłym zapałem dla sprawy Niepodległości: pisywał o Polsce do licznych pism francuskich, wygłaszał odczyty, odbywał konferencje, starając się działać w interesie Polski, organizował jednocześnie Polaków we Francji, przygotowywał ich do przyszłej działalności w Niepodległej Polsce. Był inicjatorem i twórcą Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Paryżu, współorganizował Polską Ligę Nauczania – instytucję, która postawiła sobie za zadanie gromadzenie materiałów, potrzebnych dla odbudowy szkoły w kraju.

Wystawa, której autorką jest Gabriela Nowak-Dąbrowska, historyk i wiceprezes Fundacji Nobiscum, stanowi próbę przybliżenia tej postaci – ważnej i ciekawej, acz w niewystarczającym stopniu znanej szerszej publiczności. Do jej przygotowania posłużyły m.in. materiały pozyskane z Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Na otwarcie wystawy zapraszamy do Filii nr 7 Książnicy Płockiej przy ul. Faustyna Piaska 5  już 24 października o godzinie 17.00.

Wystawa będzie czynna do 20 listopada 2018 r.

Patronat medialny: Radiomixx.pl, Tygodnik Płocki, RPL.FM, KRDP.FM, Portal Płock

ENGLISH:

The Nobiscum Foundation in cooperation with Książnica Płocka (the Płock Library) invites you to a board exhibition dedicated to Stanisław Posner. This year is the 150th anniversary of the birth of this lawyer, sociologist, journalist, senator of the first and second term in the Second Polish Republic, born in Kuchary Żydowskie in the Płońsk region.

Andrzej Nowakowski, the President of Płock took the honorary patronage of the exhibition.

Stanisław Posner enrolled on the pages of history not only as a lawyer, prominent politician and statesman, but also as a selfless social activist, an enthusiast of books and reading, a great citizen and a man of extraordinary heart. During World War I, while in exile in Paris, Posner worked with great enthusiasm for independence: he wrote about Poland to numerous French magazines, gave lectures, held conferences, tried to act in the interest of Poland, organized Poles in France, prepared them for future activity in independent Poland. He was the initiator and creator of Adam Mickiewicz People’s University in Paris, co-organized the Polish Teaching League – an institution that set itself the task of collecting materials necessary for the reconstruction of the school system in the country.

The exhibition, prepared by Gabriela Nowak-Dąbrowska, a historian and vice-president of the Nobiscum Foundation, is an attempt of presenting this important and interesting, though fairly unknown persona to a wider audience. For the purpose of creating the exhibition, materials obtained from the Cabinet of Manuscripts of the Library of the University of Warsaw and the National Digital Archives were used, among others.

Opening of the exhibition will take place in the Department No. 7 of the Płock Library at Faustyna Piaska 5  St. on October 24 at 17.00.

The exhibition will be open until November 20, 2018.

Media patronage: Radiomixx.pl, Tygodnik Płocki, RPL.FM, KRDP.FM, Portal Płock

Badania genealogiczne w toku… / Genealogical research continues…

Badania genealogiczne w toku… / Genealogical research continues…

BADANIA GENEALOGICZNE W TOKU… Za nami trzy obszerne kwerendy genealogiczne. Dziesiątki przewertowanych aktów stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, aktów notarialnych i sądowych. Godziny żmudnej pracy w Archiwum Państwowym w Płocku i Urzędzie Stanu Cywilnego. Przed nami kolejne wyzwania… Wspólnie możemy odtworzyć historię Waszych rodzin. Dziękujemy za […]

Fundacja Nobiscum. Zaczynamy!

Fundacja Nobiscum. Zaczynamy!

Fundacja Nobiscum to najmłodsza na ten moment płocka organizacja pozarządowa. Tak, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego otrzymaliśmy dokładnie w dniu publikacji tej notatki, a więc 9 lipca 2018 roku… Kim jesteśmy? Wieloletnimi pracownikami płockiego sektora kultury – dotychczas związanymi m.in. z Muzeum Mazowieckim w Płocku […]