Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze – wystawa planszowa

Żydowski hrabia. Rzecz o Stanisławie Posnerze – wystawa planszowa

Fundacja Nobiscum we współpracy z Książnicą Płocką zaprasza na wystawę planszową poświęconą postaci Stanisława Posnera. W roku bieżącym przypada 150. rocznica urodzin tego prawnika, socjologa, publicysty, senatora I i II kadencji w II RP, urodzonego w Kucharach Żydowskich na ziemi płońskiej.

Wystawę objął honorowym patronatem Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

Stanisław Posner zapisał się na kartach historii nie tylko jako uczony prawnik, wybitny polityk i mąż stanu na miarę światową, ale także jako działacz społeczny o wielkiej ofiarności, żarliwy miłośnik książki, wielki obywatel i człowiek niezwykłego serca. W czasie I wojny światowej, przebywając na emigracji w Paryżu, Posner pracował z niezwykłym zapałem dla sprawy Niepodległości: pisywał o Polsce do licznych pism francuskich, wygłaszał odczyty, odbywał konferencje, starając się działać w interesie Polski, organizował jednocześnie Polaków we Francji, przygotowywał ich do przyszłej działalności w Niepodległej Polsce. Był inicjatorem i twórcą Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza w Paryżu, współorganizował Polską Ligę Nauczania – instytucję, która postawiła sobie za zadanie gromadzenie materiałów, potrzebnych dla odbudowy szkoły w kraju.

Wystawa, której autorką jest Gabriela Nowak-Dąbrowska, historyk i wiceprezes Fundacji Nobiscum, stanowi próbę przybliżenia tej postaci – ważnej i ciekawej, acz w niewystarczającym stopniu znanej szerszej publiczności. Do jej przygotowania posłużyły m.in. materiały pozyskane z Gabinetu Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Na otwarcie wystawy zapraszamy do Filii nr 7 Książnicy Płockiej przy ul. Faustyna Piaska 5  już 24 października o godzinie 17.00.

Wystawa będzie czynna do 20 listopada 2018 r.

Patronat medialny: Radiomixx.pl, Tygodnik Płocki, RPL.FM, KRDP.FM, Portal Płock

ENGLISH:

The Nobiscum Foundation in cooperation with Książnica Płocka (the Płock Library) invites you to a board exhibition dedicated to Stanisław Posner. This year is the 150th anniversary of the birth of this lawyer, sociologist, journalist, senator of the first and second term in the Second Polish Republic, born in Kuchary Żydowskie in the Płońsk region.

Andrzej Nowakowski, the President of Płock took the honorary patronage of the exhibition.

Stanisław Posner enrolled on the pages of history not only as a lawyer, prominent politician and statesman, but also as a selfless social activist, an enthusiast of books and reading, a great citizen and a man of extraordinary heart. During World War I, while in exile in Paris, Posner worked with great enthusiasm for independence: he wrote about Poland to numerous French magazines, gave lectures, held conferences, tried to act in the interest of Poland, organized Poles in France, prepared them for future activity in independent Poland. He was the initiator and creator of Adam Mickiewicz People’s University in Paris, co-organized the Polish Teaching League – an institution that set itself the task of collecting materials necessary for the reconstruction of the school system in the country.

The exhibition, prepared by Gabriela Nowak-Dąbrowska, a historian and vice-president of the Nobiscum Foundation, is an attempt of presenting this important and interesting, though fairly unknown persona to a wider audience. For the purpose of creating the exhibition, materials obtained from the Cabinet of Manuscripts of the Library of the University of Warsaw and the National Digital Archives were used, among others.

Opening of the exhibition will take place in the Department No. 7 of the Płock Library at Faustyna Piaska 5  St. on October 24 at 17.00.

The exhibition will be open until November 20, 2018.

Media patronage: Radiomixx.pl, Tygodnik Płocki, RPL.FM, KRDP.FM, Portal Płock