Trzy dofinansowania ze środków Miasta Płocka dla Fundacji Nobiscum

Trzy dofinansowania ze środków Miasta Płocka dla Fundacji Nobiscum

Miło nam poinformować, że dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Miasta Płocka Fundacja Nobiscum zrealizuje w 2019 roku trzy projekty skierowane do mieszkańców miasta i nie tylko.

We are pleased to announce that thanks to the funding received from the City of Płock, the Nobiscum Foundation will implement three projects in 2019 addressed to the city’s residents and others.

Projekt Ubiel – okładka (projekt P. Dąbrowski) / The Ubiel project – cover design (by P. Dąbrowski)

 

Pierwszy z projektów nazwę zaczerpnął od miejsca narodzin Stanisława Moniuszki. Ubiel to wieś na terenie obecnej Białorusi z długą i niełatwą historią – po II wojnie światowej, wyludniona, przestała de facto istnieć. Swoistą ścieżką dźwiękową dla tego miejsca jest właśnie ambientowo-eksperymentalny projekt muzyczny o takiej samej nazwie. Jako baza do jego stworzenia posłużyło siedem bardziej lub mniej popularnych kameralnych kompozycji Stanisława Moniuszki, ich charakter zmienił się jednak do tego stopnia, że trudno mówić tu o adaptacji, a raczej o pochodnych, autonomicznych bytach. W ramach projektu Ubiel ukaże się dostępna bezpłatnie płyta kompaktowa zawierająca studyjny zapis tych utworów, a premiera projektu odbędzie się 27 kwietnia o godz. 20.00 w siedzibie Płockiej Galerii Sztuki. Ubiel na żywo to w znacznej mierze improwizowany projekt audiowizualny, a odpowiedzialni za niego są Piotr Dąbrowski (muzyka) i Tom Skof (wizualizacje).

Piotr Dąbrowski – płocki muzyk, producent, realizator dźwięku. W ostatnim czasie skupiony na eksplorowaniu możliwości systemu modularnego, różnorodnego instrumentarium elektronicznego i elektroakustycznego a także eksperymentujący z taśmą i technikami dubowymi. Tworzy głównie w estetyce ambientowej, nie stroniąc również od trudnych do sklasyfikowania poszukiwań dźwiękowych i field recordingu. Jest kuratorem płockiego cyklu koncertowego Sygnał/Szum.

Tom Skof – prezentuje swoją twórczość podczas koncertów audiowizualnych, imprez klubowych oraz jako realizator multimediów. Motywem przewodnim jego pracy jest relacja obrazu i dźwięku, ich interakcja i połączenie. Swoje projekty opiera na eksperymentowaniu z miksowaniem i generowaniem obrazu na żywo. Od 6 lat współtworzy projekt audiowizualny Soundscape Mirror wraz z Krzysztofem Ostrowskim (Freeze). W ramach kolektywu tworzą instalacje audiowizualne, koncerty oraz wydarzenia interdyscyplinarne. Obecnie koncentruje się na eksploracji generatywnych form wizualnych.

 

The name of the first project comes from the birthplace of Stanisław Moniuszko. Ubiel is a village on the territory of present Belarus with a long and difficult history – after World War II, depopulated, it basically ceased to exist. The ambient-experimental musical project of the same name is a specific soundtrack for this place. Seven chamber compositions by Stanisław Moniuszko served as the basis for its creation, but their character has changed to such an extent that it is difficult to talk about adaptation, but rather derivatives, autonomous musical entities. As part of the Ubiel project, there will be an edition of  free CDs available, containing studio recordings of these works, and the project’s premiere will take place on April 27 at 8 P.M. at the Art Gallery in Płock. Ubiel live is largely an improvised audiovisual project of Piotr Dąbrowski (music) and Tom Skof (visualizations).

Piotr Dąbrowski – a musician, producer and sound engineer from Płock. Recently focused on exploring the possibilities offered by a modular system, a variety of electronic and electroacoustic instruments, as well as experimenting with tape and dub techniques. He creates mainly in ambient aesthetics, not avoiding experimental, difficult to classify sounds and field recordings. He is the curator of the Płock concert series Sygnał/Szum (Signal/Noise).

Tom Skof – presents his work during audiovisual concerts, club events and as a multimedia creator. The leitmotiv of his work is the relation of image and sound, their interaction and connection. His projects are based on experimenting with mixing and live image generation. For 6 years he has been co-creating the audiovisual project Soundscape Mirror together with Krzysztof Ostrowski (Freeze). As part of the collective, they create audiovisual installations, concerts and interdisciplinary events. Currently, he focuses on the exploration of generative visual forms.

 

Józef Kwiatek (źródło/source: “Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce” Nr 1 z 1935 r.)

 

We wrześniu 2019 r. zaprosimy do Galerii P w Urzędzie Miasta Płocka na otwarcie wystawy „Józef Kwiatek i jego ulica” w związku z przypadającą w tym roku 145. rocznicą urodzin Józefa Kwiatka (1874-1910). Wystawa zapozna płocczan z postacią pochodzącego z rodziny płockich Żydów dziennikarza, prawnika i działacza socjalistycznego, oraz historią ulicy, której jest patronem. Wystawa zostanie przygotowana na podstawie materiałów źródłowych dostępnych w zasobie Archiwum Państwowego w Płocku, a także w Towarzystwie Naukowym Płockim oraz archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Płocku.

Józef Kwiatek to postać, która zapisała się na kartach historii miasta Płocka, ale nie tylko. Kwiatek był członkiem Komitetu Żydowskiego Polskiej Partii Socjalistycznej, prowadził bogatą działalność publicystyczną (m.in. na łamach berlińskiej „Gazety Robotniczej”, krakowskich pism „Naprzód” i „Przedświt”, a także “Krytyki” i “Sfinksa”). 13 listopada 1904 roku zorganizował pierwszą od czasu powstania styczniowego manifestację zbrojną na placu Grzybowskim skierowaną przeciwko poborowi do armii rosyjskiej w związku z wojną z Japonią. Kwiatek organizował wiece i zebrania, uczestniczył w pracach Zarządu Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza. Odegrał wybitną rolę w organizowaniu Wydziału Oświatowego Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego.

 

In September 2019, we will invite you to the P Gallery in the City Hall of Płock for the opening of the exhibition entitled “Józef Kwiatek and his street” in connection with the 145th anniversary of the birth of Józef Kwiatek (1874-1910). The exhibition will familiarize the residents of Płock with the figure of a journalist, lawyer and socialist activist born in a Jewish family from Płock, and the history of the street he is the patron of. The exhibition will be prepared on the basis of source materials available in the State Archive in Płock, as well as in the Płock Scientific Society and the archive of the Local Monument Protection Office in Płock.

Józef Kwiatek went down in history of Płock, but not only. Kwiatek was a member of the Jewish Committee of the Polish Socialist Party, he led a rich journalistic activity (including in the Berlin “Gazeta Robotnicza”, Krakow’s “Naprzód” and “Przedświt” ​​magazines, as well as “Krytyka” and “Sfinks”). On November 13, 1904, he organized the first armed demonstration at Grzybowski Square since the January Uprising against the conscription to the Russian army in connection with the war with Japan. Kwiatek organized rallies and meetings, participated in the works of the Board of the Adam Mickiewicz People’s University. He played an outstanding role in organizing the Educational Department of the Polish Social Democratic Party of Galicia and Cieszyn Silesia.

 

Wielka Synagoga w Płocku / The Great Synagogue in Płock (źródło/source: Archiwum Państwowe w Płocku, Akta miasta Płocka, sygn. 10936 / the State Archive in Płock, Files of the town of Płock, sign. 10936).

 

W ramach trzeciego projektu zatytułowanego „Śladami płockich Żydów” Fundacja Nobiscum przygotuje pierwszy w Płocku, dwujęzyczny (język polski i angielski) przewodnik turystyczny całkowicie poświęcony miejscom związanym z płockimi Żydami, który pozwoli mieszkańcom naszego miasta oraz osobom odwiedzającym Płock na zgłębienie wiedzy o obiektach, które pozostawiła po sobie społeczność żydowska oraz dostrzeżenie śladów ich przeszłości w przestrzeni miasta. W przewodniku zaprezentujemy 35 miejsc, które są świadectwem obecności i działalności Żydów w Płocku – te sztandarowe, jak mykwa (obecnie Płocka Galeria Sztuki) czy dawna baszta obronna, gdzie przed wojną mieścił się przytułek dla starców i kalek im. małżonków Flatau (aktualnie siedziba Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków), ale również te, których historia nie jest powszechnie znana, których istnienie lub dawna funkcja owiana jest dziś tajemnicą. Przewodnik ukaże się w październiku 2019 r. i będzie dostępny nieodpłatnie w nakładzie 500 sztuk.

 

As part of the third project titled “In the Footsteps of Płock Jews”, the Nobiscum Foundation is preparing the first bilingual guide book in Płock, devoted entirely to places connected with Jews of Płock, which will allow anyone living in or visiting the city to learn about the remnants of the Jewish community and to see the traces of their past in the city space. In the guide, we will present 35 places that attest to the presence and activity of Jews in Płock – well-known ones, like the mikvah (currently the Art Gallery of Płock) or a former defensive tower, where, before the war, the Flatau shelter for the elderly and disabled was located (currently the seat of the Local Department of the Monument Protection Office), but also those with commonly unknown history, the existence or former function of which remains a secret today. The guide will be released in October 2019 and will be available for free, as an edition of 500.Skip to content